Технічні засоби автоматизації виробництва

Код модуля: 
КСА_6062_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120 ( кредитів ЄКТС — 4), аудиторних год. — 48 (лекцій — 32, практичні. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Ковела Іван Михайлович
Результати навчання: 
 • знати принципи побудови і технічні характеристики основних складових частот комплексу технічних засобів, що застосовуються для автоматизації для технологічних процесів у різних галузях виробництва.
 • уміти виконувати розрахунків параметрів і характеристик різних видів технічних засобів з урахуванням системотехнічних вимог, які ставляться до них.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • теорія автоматичного керування,
 • елементи і пристрої автоматики.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Системотехнічні принципи побудови засобів автоматизації, теоретичні основи розрахунку, вибір комплексу технічних засобів для реалізації систем керування.
Рекомендована література: 
 1. Оллсон Г., Пиани Д. Цифровые системы автоматизации и управления. — СПб.: 2001. — 557 с.
 2. Технические средства автоматизации химических производств /В.С.Балакирев и др. — М.: Химия, 1991. — 272 с.
 3. Родионов В.Д. и др. Технические средства АСУ ТП / Под ред.В.Б.Яковлева. — М.: Выс.шк., 1989. — 263 с.
 4. Справочник по средствам автоматики / Под ред. В.Э.Низе. — М.: Энергоатомиздат, 1983. — 504 с.
 5. Промышленные приборы и средства автоматизации / Под ред. В.В.Черенкова. — Л.: Машиностроение, 1987. — 847 с.
 6. Беляев Г.Б. Технические средства автоматизации в теплоэнергетике. — М.: Энергоатомиздат. 1982. — 320 с.
 7. Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования. — М.: Энергоатомиздат. 1989. — 368 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): усне опитування
 • Підсумковий контроль (70% контрольний захід, екзамен); тестування (35%) письмово-усна форма (35%).
Мова навчання: 
українська