Технічні засоби автоматизації

Код модуля: 
АТХП_6029_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин- 162 ( кредитів ЄКТС — 4 ) аудиторні години — 80 ( лекції — 48, лаб. роб. — 32 )
Лектори: 
доцент, к.т.н. Савицький Володимир Костянтинович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати принципи побудови та функціонування сучасних пневматичних, гідравлічних, та електричних (електронних) елементів, пристроїв, регуляторів та приладів, типових технічних засобів автоматизації;
 • методи визначення статичних та динамічних характеристик ТЗА i їх надійність;
 • засади створення ТЗА з заданими характеристиками.
 • уміти визначати статичні та динамічні характеристики, параметри надійності та iншi характеристики ТЗА;вибирати ТЗА для реалізації заданих алгоритмів регулювання та керування;будувати iз серійних елементів технічні засоби iз заданими характеристиками i алгоритмами функціонування; застосовувати пакети прикладних програм для створення систем керування та регулювання технологічними об’єктами.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • теорія автоматичного керування;
 • гідрогазодинаміка;
 • електроніка та мікро схемотехніка;
 • технологічні вимірювання i прилади;
 • математичне моделювання на ЕОМ; ;;
 • виконавчі механізми та регулюючі органи.
Зміст навчального модуля: 
Основні етапи i сучасні тенденції у розвитку ТЗА. Структура i функціональний склад ТЗА. Електричні, пневматичні та гідравлічні відгалуження ТЗА. Стандартизація та система вимог до ТЗА. Агрегатування i уніфікація. Блочно-модульний принцип побудови ТЗА. Загальна характеристика пневматичних ТЗА та особливості їх побудови та застосування. Пневматичні регулятори, пристрої статичного та динамічного претворння. Електричні засоби автоматизації, їх особливості побудови та область застосування. Регулятори системи КАСКАД-2, КОНТУР-2, пристрої динамічного перетворення та оперативного керування. Допоміжні пристрої. Побудова систем автоматичного регулювання на електричних ТЗА. Цифрове керування технологічними процесами. Особливості цифрового керування. Програмно-керована обробка даних у мікропроцесорних пристроях. Принципи реалізації ПІД-закону регулювання з фільтром і без фільтра. Мікропроцесорні контролери для задач автоматизації технологічних процесів. Регулюючі та логічні мікро контролери (ПРОТАР, ПРОЛОГ, DAMATROL, SIPRT ). ГІДРАВЛІЧНІ ТЗА. Елементи та пристрої гідроавтоматики. Принципи побудови гідравлічних регуляторів за типовими законами регулювання. Електрогідравлічні САР
Рекомендована література: 
 1. Наладка средств автоматизации и автоматических систем регулирования: Справочное пособие / А.С.Клюев, А.Т.Лебедев, С.А.Клюев, А.Г.Товарнов; Под редакцией А.С.Клюева. — М.; Энергоиздат,1989.-368 с.
 2. Беляев Г.В.,Кузищин В.Ф., Смирнов Н.И. Технические средства автоматизациив теплоэнергетике:Учебное пособие для вузов -М. Энергоиздат, 1982. −320 с.
 3. Шарков А.А., и др. Автоматическое регулирование и регулято ры в имической промышленности / Шарков А.А., Притыко Г.М.,, Палюх Б.М. — Химия,1990. — 128 с.
 4. Лапшенков Г.И., Полоцкий Л.М. Автоматизация производст вен ных процессов в химической промышленности. Технические средства и лабораторные работы — М.: Химия,1988. 288 с.
 5. Ибрагимов И.А., Фарзане Н.Г., Илясов Л,В. Элементы и системы пневмоавтоматики: Учебник для вузов.- М.: Высшая школа, 1985.544 с.
 6. Фарзане Т.К. и др. Пневматические комплексы техническихсредств автоматизации. — М.: Машиностроение, 1987. — 280 с.
 7. Дубровный В.А. и др.Справочник по наладке автоматических устройств контроля и регулирования. В двух частях. Часть 2. Київ: Наукова думка, 1981, 940 с.
 8. А.Ж. Бабіченко, В.И. Тошинський та ін. Промислові засоби автоматизаціїЧ.2. Регулювальні і виконавчі пристої / За загал. ред. А.Ж. Бабіченко. —Харків, «Роми», 2001
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль(30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70%, кзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська