Технічне редагування

Код модуля: 
АСУ_6060_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 198 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. роб. — 16, практ. заняття — 16)
Лектори: 
к.т.н., Дорошенко Анастасія Володимирівна
Результати навчання: 
 • знати основні визначення у видавничо-поліграфічній справі, типові конструкції друкованих видань, види видань за конструкцією, призначенням, характером інформації, структурою, типові видавничі макети, модульну систему виготовлення макета, структуру та функції видавництв, види електронних видань, ефективні методи дизайну електронних видань;
 • уміти використати одержані знання для розробки технічної специфікації на видання, конструювати макет видання носія друкованої інформації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • ділова українська мова,
 • основи інформаційних технологій.
кореквізити:
 • основи видавничої та друкарської справи,
 • додрукарське опрацювання інформації
Зміст навчального модуля: 
Структура та функції видавництв. Основні визначення у видавничо-поліграфічній справі. Види видань за конструкцією, призначенням, характером інформації, структурою. Розроблення технічної специфікації на видання. Типові видавничі макети. Модульна система виготовлення макета. Електронні видання.
Рекомендована література: 
 1. Волкова Л.А., Решетников Е.Р. Технология обработки текстовой информации. Часть 1. Основи технологии издательских и наборних процессов: Учебное издание. — М.: И-во МГУП, 1999. — 306 с.
 2. М.В.Шовгенюк, В.Є.Білорус, І.З.Миклушка, В.О.Дудяк. Ввід і вивід зображень в комп’ютерних видавничих системах. — Львів: УАД, 1998. — 144 с.
 3. Полянский Н.Н.. Основы полиграфического производства. — М.: Книга, 1991. — 350 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, екзамен): тестування (30%), письмово-усна форма (30%)
Мова навчання: 
українська, англійська