Технічне дослідження документів

Код модуля: 
КПП_8026_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 32 ( лекції — 16, практ. — 16), сам. роб. — 58
Лектори: 
Асистент Кулинський Р.І.
Результати навчання: 
 • Знати основні положення та поняття техніко-криміналістичного дослідження документів; характеристики об’єктів техніко-криміналістичного дослідження документів; діагностичні та ідентифікаційні задачі техніко-криміналістичного дослідження документів, загальні питання методики вирішення цих задач;
 • Знати методику дослідження та технічні засоби, що використовуються у техніко-криміналістичному дослідженні документів; технологію виготовлення документів, основні види та способи друку; способи підробки документів та методики їх виявлення; правила виявлення, фіксації, зберігання та поводження зі спаленими, розірваними та пошкодженими іншим способом документами, а також методику виявлення змісту документів; основні види спеціальних засобів захисту документів від підробки та відомих способів їх імітації;
 • Самостійно логічно та аргументовано робити висновки з проблем експертного пізнання, будувати комунікативно досконалі взаємовідносини з іншими підрозділами відповідно до типових ситуаційних моделей.
 • Вміти оперувати основними положеннями та поняттями техніко-криміналістичного дослідження документів;використовувати методи та сучасні технічні засоби техніко-криміналістичного дослідження документів; розв’язувати діагностичні та ідентифікаційні задачі техніко-криміналістичного дослідження документів; застосовувати методику дослідження різноманітних засобів виготовлення документів; застосовувати методику виявлення, фіксації, зберігання та поводження зі спаленими, розірваними та пошкодженими іншим способом документами.
 • Вміти використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності професійної діяльності, формувати наукові пошуки в галузі техніко-криміналістичного дослідження документів, кваліфіковано проводити аналіз постанов про призначення судової експертизи.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Загальна методика експертного дослідження
 • Експертний висновок
 • Судові експертизи в структурі судово-експертної діяльності
Зміст навчального модуля: 
 • Теоретичні основи техніко-криміналістичного дослідження документів;
 • Методи, які застосовуються у техніко-криміналістичному дослідженні документів;
 • Дослідження бланків документів. Встановлення виду та способу друку;
 • Експертиза відбитків печаток та штампів;
 • Методика дослідження документів, які виконано за допомогою друкарських машин;
 • Технічне дослідження рукописних записів;
 • Експертиза документів з метою виявлення часткових змін їх попереднього змісту;
 • Встановлення змісту текстів, які погано видно, та пошкоджених документів.
Рекомендована література: 
 1. Експертизи у судовій практиці. /За заг. ред. В.Г. Гончаренка. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 388 с.
 2. Криміналістика: [навч.посіб.] /Р.І.Благута, Р.І.Сибірна, В.М.Бараняк та ін.; за заг. ред. Є.В.Пряхіна. — К.: Атіка«, 2012. — 496 с.
 3. Криміналістика. Підручник /За ред. В.Ю.Шепітька. — К.: Вид. дім «Ін Юре», 2001. — 682 с.
 4. Салтевський М.В. Криміналістика. Підручник: У 2-х ч. Ч.2. — Х.: Консум, Основа, 2001. — 528 с.
 5. Криминалистика. Учебник /Под ред. Белкина Р.С. — М.: НОРМА-ИНФРА. М, 1999. — 971 с.
 6. Криминалистика. Учебник /Под ред. Яблокова Н.П. — М.: ЮРИСТ, 2000. — 221 с.
 7. Криминалистика. Учебник /Под ред. А.Г.Филиппова, А.Ф.Волынского. — М.: Спарк, 1999. — 543 с.
 8. Сибірна Р.І., Бараняк В.М., Безхлібник Р.М. Криміналістика (завдання для самопідготовки): Навчальний посібник. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. — 156 с.
 9. Судові експертизи в Україні. Загальні положення. Організаційно-правові засади. Види експертиз. Участь експертів у виконавчому провадженні. — К.: ЮРІНКОМ — ІНТЕР, 2002. — 413 с.
 10. Судові експертизи: курс лекцій / В.М.Бараняк, Р.І.Сибірна. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. — 168 с.
 11. Каткова Т.В., Кожевников Г.К. . Судебные экспертизы (основания и процессуальный порядок назначения и производства, примерный перечень вопросов): Учебное пособие. — Харьков: Рубикон, 2000. — 189 с.
 12. Настільна книга слідчого /Тацій В.Я., Панов М.І., Шепітько В.Ю. та ін. — К.: Вид. дім «Ін Юре», 2003. — 715 с.
 13. Справочная книга криминалиста /Отв. ред. Н.А. Селиванов. — М.: НОРМА-ИНФРА. М, 2000. — 712 с.
 14. Скорченко П.Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений: Учебное пособие для вузов. — М.: Былина, 1999. — 272 с.
 15. Тактика попереднього дослідження криміналістичних об’єктів при проведенні слідчого огляду: Монографія /За ред. Комахи В.О. — Чернівці, 2003. — 268 с.
 16. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до кримінально-процесуального кодексу України. — К., А.С.К., 2002. — 1104 с.
 17. Щербаковский С.Г., Кравченко А.А. Применение специальных знаний при раскрытии и расследовании преступлений. — Х.: Ун-т внутр. дел, 1999.—78 с.
 18. Бирюков В. В. Криминалистическое исследование документов: Монография. / В. В. Бирюков, В. В. Коваленко. — Луганск : РИО ЛИВД, 1999. — 164 с.
 19. Воробей О. В. Криміналістичне дослідження підписів: Посібник. / О. В. Воробей, З. С. Меленевська. — К. : Пульсари, 2006. — 84 с.
 20. Воробей О. В. Методи техніко-криміналістичного дослідження документів: Лекція. — К. : Пульсари, 2006. — 28 с.
 21. Воробей О. В. Техніко-криміналістичне дослідження документів: Навчально-методичний посібник. / О. В. Воробей, І. М. Мельников, О. Г. Волошин. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 304 с.
 22. Дмитриев Е. Н. Исследование оттисков удостоверительных печатных форм (печатей и штампов), изготовленных по новым технологиям / Е. Н. Дмитриев, Т. И. Сафроненко, М. Н. Сосенушкина. / Экспертная практика. — М. : ЭКЦ МВД России, 1997. — № 43.
 23. Іщенко А. В. Методологічні проблеми криміналістичних наукових досліджень : Монографія / За ред. І. П. Красюка. — К., 2003.
 24. Кобилянський О. Л. Методика дослідження документів, які мають захисні засоби : Метод. рек. — К., 2005. — 36 с.
 25. Криміналістичне документознавство: Практичний посібник / [В. В. Бірюков, В. В. Коваленко, Т. П. Бірюкова, К. М. Ковальов] ; за заг. ред. В. В. Бірюкова. — К., 2007. — 332 с.
 26. Мельников І. М. Ознаки видів та способів поліграфічного друку: Методичні рекомендації. — К. : Унів. вид-во «Пульсари», 2006. — 20 с.
 27. Мельников І. М. Актуальні питання криміналістичного дослідження та перспективи захисту українських паспортів і посвідчень особи нового покоління / Техническая экспертиза документов : проблемы и развитие: Сб. матер. междунар. науч.-практ.конф. / Сост. Ковалев К. Н., Тимофеева Т. В. — К. : ИПЦ МВД Украины, 2006. — С.191-194.
 28. Павленко С. Д. Возможности криминалистического исследования документов, изготовленных печатными способами. / С. Д. Павленко, Н. С. Золотарь. — К.,1988. — 149 с.
 29. Образцы экспертных заключений. Криминалистическое исследование документов. / [Павленко С. Д., Золотарь Н. С., Попов Ю. П., Мороз Т. И.]. — К. : МВД УССР, 1989.
 30. Палий В. М. Теоретические и методические основы криминалистического исследования документов, изготовленных на знакопечатающих устройствах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес, криміналістика та судові експертизи». — К., 1989.
 31. Садченко О. О. Техніко-криміналістичне дослідження документів: Програма спеціального курсу для курсантів відомчих вищих закладів юридичної освіти. / О. О. Садченко , І. М. Мельников , О. В. Павленко. — К. : НАВСУ, 2000. — 20 с.
 32. Технико-криминалистическая экспертиза документов : Курс лекций / Под ред. В. Е. Ляпичева. — Волгоград : ВА МВД России, 2001. — 208 с.
 33. Технико-криминалистическое исследование документов : Практикум / Под ред. В. Е. Ляпичева. — Волгоград : ВА МВД России, 2002. — 196 с.
 34. Фридман И. Я. О недостатках оформления завещаний и документов на выплату пенсий, облегчающих их подделку / И. Я. Фридман, В. В. Липовский / Криминалистика и судебная экспертиза. — К., 1990. — Вып. 41. — С. 58-61.
 35. Шашкин С. Б. Основы судебно-технической экспертизы документов, выполненных с использованием средств полиграфической и оргтехники (теоретический, методологический и прикладной аспекты) : Монография / Теория и практика судебной судебной экспертизы / Под ред. А. В. Пахомова. — СПб. : Питер, 2003. — С. 325-592.
 36. Шведова О. В. Комплексне криміналістичне дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес, криміналістика та судові експертизи». — К., 2006.
 37. Воробей О. В. Словник термінів техніко-криміналістичного дослідження документів. — К. : НАВСУ, 2005. — 40 с.
 38. Словарь по полиграфии и полиграфической технологии. Понятия и определения. — Минск, 1995.
 39. Энциклопедия судебной экспертизы / Под ред. Т. В. Аверьяновой, Е. Р. Россинской. — М., 1999.
Форми та методи навчання: 
Лекції, семінарські заняття, контрольна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Підсумковий контроль (70 %, залік)
Мова навчання: 
українська