Технічна термодинаміка

Код модуля: 
ТТЕС_6033_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 360 ( кредитів ЄКТС — 10) аудиторні години — 144 (лекції — 64, практ. — 48, лаб.- 32)
Лектори: 
старший викладач, Вінник Людмила Олександрівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати методику розрахунку та досліджень фізичних характеристик робочих тіл;
 • знати закони термодинаміки і термодинамічні процеси;
 • знати розрахунок робочих тіл в процесі витікання з каналів змінного перетину;
 • знати цикли теплових двигунів, теплових машин і холодильних машин;
 • уміти дослідити цикли.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити:Вища математика
 • кореквізити: Фізика. Хімія.
Зміст навчального модуля: 
Параметри стану робочих тіл (фізичні та енергетичні). Рівняння стану, закони ідеальних газів. Розрахунок зміни енергетичних параметрів. І закон термодинаміки для процесу і потоку. Суміш робочих тіл. Теплоємність газів і суміші. Термодинамічні процеси. Аналіз термодинамічних процесів, графіки їх в і координатах. ІІ закон термодинаміки, термодинамічні цикли. Цикл Карно (прямий і зворотній). Теореми Карно. Термічний ккд цикла Карно. Ступінь термодинамічної досконалості. Поршневі компресори. Одно – і двоступеневі компресори, робота, потужність компресора, розрахунок роботи та системи охолодження. Зображення процесів компресора в діаграмах. Цикл ДВЗ. Тепловий розрахунок, термічний ккд. Енергетичний баланс ДВЗ. Порівняння циклів ДВЗ. Цикли ГТУ. Види циклів, зображення їх в діаграмах. Термічний ккд. Методи підвищення теплової ефективності циклів ГТУ, регенерація тепла, багатоступеневі цикли ГТУ. Течія газів і парів. Критичне відношення тисків та параметрів потоку в критичній точці. Сопло Лаваля. Дроселювання газів і пари. Реальні гази. Термічні та калоричні властивості реальних газів. Двофазні системи. Властивості речовин в критичній точці. Термодинамічні діаграми стану речовин. Водяна пара. Процес утворення пари та її властивості. Характеристика стану пари. Таблиці та діаграма водяної пари. Термодинамічні процеси водяної пари. Цикл ПСУ, схема, енергетичний баланс, термічний ккд, потужність, ефективність циклу ПСУ. Вторинний перегрів. Цикли з регенерації тепла. Вологе повітря. Параметри вологого повітря. Розрахунок параметрів вологого повітря. L-d діаграма. Процеси вологого повітря. Цикли холодильних машин. Методи зниження температури робочого тіла. Розрахунок циклів. Хімічна термодинаміка. Закон Геса. Тепловий ефект реакції. Хімічна рівновага. 3-ій закон термодинаміки.
Рекомендована література: 
 1. Константінов С.М. Технічна термодинаміка. — К.; Політехніка, 2001.-368с.
 2. Чепурний М.М., Ткаченко С.Й. Основи технічної термодинаміки. Вінниця, «Поділля-2000»-2004.-353с.
 3. Алабовский А.Н., Недужий И.А. Техническая термодинамика. К.1989.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, лабораторні заняття, розрахункові роботи, курсова робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з розрахункових та лабораторних робіт, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (70%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська