Технічна мікробіологія

Код модуля: 
ТОП_6018_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180; аудиторні години — 96 ; в т.ч. лекції — 48 год., лабораторні заняття — 48 год. кількість кредитів ЄКТС — 6
Лектори: 
доц. Паляниця Л.Я.
Результати навчання: 
засвоєння: теоретичних основ мікробіології, зокрема морфології, систематики, фізіології та екології мікроорганізмів; шляхи їх направленого регулювання у виробничих умовах; оволодіння методами боротьби з мікроорганізмами, що викликають порушення технологічних процесів; вміння: використовувати в умовах виробництва набуті знання: та оволодіння технікою для проведення мікробіологічного контролю
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • біохімія,
  • теоретичні основи харчових виробництв;
  • харчові технології,
  • технологія галузі,
  • методи контролю харчових виробництв
Зміст навчального модуля: 
Морфологія бактерій, дріжджів і грибів. Віруси та фаги. Живлення мікроорганізмів. Типи обміну речовин. Культивування та ріст мікроорганізмів. Вплив чинників довкілля на життєдіяльність мікроорганізмів. Взаємозв'язок мікроорганізмів між собою та іншими організмами. Роль мікроорганізмів у кругообігу речовин у природі. Мікрофлора повітря, води та грунту. Мікробіологічне одержання спиртів, органічних розчинників, кислот та біомаси.. Мікробіологічний уонтроль на підприємствах харчової промисловості.
Рекомендована література: 
  1. Капрельянц Л.В., Пилипенко Л.М., Єгорова А.В., Кананихіна О.М. та ін. Технічна мікробіологія. — Одесса: Друк, 2006. — 308с.
  2. Пирог Т.П. . Загальна мікробіологія. — К.: НУХТ, 2004. — 471с.
  3. Современная микробиология / Под ред. Й.Ленгемера, Г.Древса и Г.Шлегеля. В 2-х томах.- М.: Мир, 2005. — 656 с., 496с
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська