Технічна механіка рідин і газів

Код модуля: 
ГС_6003_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
72 год., лекції — 16 год., лабораторні заняття — 16 год., 2 кредити ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доц. Жук В. М.
Результати навчання: 
Формування у студентів знань сучасних методів аналізу і розрахунку рівноваги та руху рідини і газу в трубопроводах, інших спорудах, де знаходиться або тече рідина та уміти застосувати ці методи для розрахунків гідравлічних та геометричних параметрів гідротехнічних споруд або їх елементів (трубопроводи, затвори, водопідпірні греблі, отвори тощо).
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Вища математика»,
  • «Фізика»,
  • «Теоретична механіка».
Зміст навчального модуля: 
Властивості рідин і газів. Гідростатичний тиск. Основне рівняння гідростатики. Сила тиску рідин на плоскі та криволінійні поверхні. Плавання тіл. Відносний спокій. Найпростіші гідравлічні механізми. Рівняння нерозривності. Рівняння Ейлера. Рівняння Бернуллі. Режими руху рідин. Гідравлічні опори. Втрати напору по довжині. Місцеві гідравлічні опори. Гідравлічний розрахунок трубопроводів. Гідравлічний удар. Витікання рідин крізь отвори і насадки. Відносний рух тіла і рідини. Рівномірний рух у відкритих руслах. Водозливи. Рух ґрунтових вод. Гідравлічне моделювання.
Рекомендована література: 
  1. Левицький Б. Ф., Лещій Н. П. Гідравліка. Загальний курс. — Львів: Світ, 1994. — 264 с.
  2. Константінов Ю. М., Гіжа О. О. Технічна механіка рідини і газу. — К.: Вища школа, 2002. — 277 с.
  3. Справочник по гидравлике./ В. А. Большаков, Ю. М. Константинов — К.: Вища школа, 1984. — 343 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 40 балів; контрольні заходи — 60 балів.
  • Поточний контроль: лабораторні заняття — 20 балів, ККР — 20 балів.
  • Підсумкові контролі: диференційований залік.
Мова навчання: 
українська