Технічна експлуатація автотранспортних засобів

Код модуля: 
ЕРАТ_6072_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3,5); аудиторні години — 48 (лекції — 32, лаборат. зан. — 16)
Лектори: 
ст. викл. Мастикаш Олександр Леонідович
Результати навчання: 
  • знати: основні причини погіршання технічного стану і втрати працездатності АТЗ; чинники, які впливають на зміну технічного стану АТЗ під час його експлуатації; елементи теорії тертя і зношування та надійності машин стосовно до деталей АТЗ; основні положення системи технічного сервісу АТЗ; планування та організацію технічного обслуговування та ремонту АТЗ.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • Конструкція автомобіля
Зміст навчального модуля: 
Основні причини погіршання технічного стану та втрати працездатності АТЗ та їх складальних одиниць; зношування деталей спряжень тертя; збирання та опрацьовування даних про експлуатаційну надійність АТЗ, виконання операції технічного обслуговування та діагностування приладів і систем електрообладнання АТЗ, систем запалювання бензинових двигунів.
Рекомендована література: 
  1. Канарчук В.Є., Лудченко О.А., Чигринець А.Д. та ін. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів. У 3-х кн., кн.1. — К.: Вища школа,1994. — 342 с.
  2. Техническая эксплуатация автомобилей. Под ред. Г.В.Крамаренко. — М.: Транспорт, 1993. — 488 с.
  3. Канарчук В.Є., Полянський С.К., Дмитрієв М.М. Надійність машин. — К.: Либідь, 2003. — 424 с.
  4. Лудченко О.А. Технічне обслуговування та ремонт автомобілів. — К.: Афіша, 2003. — 511 с.
  5. Технічна експлуатація та надійність автомобілів / Форнальчик Є.Ю., Оліскевич, М.С., Мастикаш О.Л., Пельо Р.А.: Навч.посібник. — Львів: Афіша, 2004. — 492 с.
  6. Гаспарянц Г.А. Конструкция, основы теории и расчета автомобіля. — М.: Машиностроение, 1978. — 351 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт (20%), контрольна робота (20%)
  • Підсумковий контроль (60 %, диференційований залік): тестування (60%)
Мова навчання: 
українська, російська