Технічна експлуатація автомобілів, частина 1

Код модуля: 
ЕРАТ_6052_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин − 180 (кредитів ЄКТС − 6); аудиторні години − 96 (лекції − 64; лабораторні − 16, практичні − 16)
Лектори: 
к. т. н., доц. Оліскевич Мирослав Стефанович
Результати навчання: 
  • знати: основні причини погіршення технічного стану і втрати працездатності АТЗ; основи теорії тертя і зношування; елементи теорії надійності машин; основні положення системи технічного сервісу АТЗ; основи системи керування працездатністю автомобільної техніки;
  • вміти: визначати основні причини погіршення технічного стану та втрати працездатності АТЗ.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
преквізити:
  • Основи конструкції транспортних машин.
Зміст навчального модуля: 
Методи оцінювання надійності. Фізичні підстави виникнення відмов автомобілів. Оцінювання і прогнозування надійності автомобіля як складної системи. Методи визначення нормативів технічної експлуатації автомобілів. Засади резервування. Системи технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Характеристика змісту основних технологій і робіт з ТО і ПР.
Рекомендована література: 
  1. Техническая эксплуатация автомобилей: Теоретические и практические аспекты: учеб. пособ. для студ. высш. уч. завед. /Малкин В.С. − М.: изд. центр «Академия», 2007.
  2. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: Підручник. − К.: Знання-Прес, 2003. − 511 с.
  3. Форнальчик Є.Ю., Оліскевич М.С., Мастикаш О.Л., Пельо Р.А. Технічна експлуатація та надійність автомобілів: Навчальний посібник / За загальною ред. Є.Ю.Форнальчика. — Львів: Афіша, 2004. — 492с.
  4. Форнальчик Є.Ю. Теоретичні основи технічної експлуатації автомобілів: Конспект циклу лекцій. — Львів: НУ «ЛП», 2001.
  5. Канарчук В.Е., Лудченко О.А., Чигиринець А.Д. Експлуатаційна надійність автомобілів: Підручник: у 2 ч., 4 кн. − К.: Вища шк., 2000. − Ч. 1: кн.1.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні роботи, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): звіти про лабораторні роботи, задачі для практичних занять; розрахунково-графічні роботи.
  • Підсумковий контроль (70%): контрольні тести.
Мова навчання: 
українська