Технічна експертиза та паспортизація будівель і споруд

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., 3 кредити ЕCТS.
Лектори: 
к. т. н., ст. викладач Ільницький Б. М.
Результати навчання: 
Формування у студентів знань з технічної експертизи та паспортизації будівель і споруд, порядку проведення та вимог до технічної експертизи та паспортизації та методів обстеження конструкцій. Вмінь оцінювати технічний стан конструкцій будівель та споруд, аналізувати дефекти, оформляти звіт по результатах технічної експертизи та складати паспорт технічного стану будівлі (споруди).
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Вступ. Експертиза проектної документації. Спостереження за станом будівель та споруд у період експлуатації. Служба спостереження. Огляди будівель та споруд. Паспортизація будівель та споруд. Обстеження будівель і споруд для паспортизації . Спеціалізована організація. Порядок проведення паспортизації. Паспорт технічного стану будівлі. Обстеження технічного стану будівель та споруд. Мета і завдання обстеження. Дефекти будівельних конструкцій. Методи обстеження конструкцій. Інструментальне забезпечення обстеження конструкцій. Оцінка технічного стану конструкцій, будівлі, споруди. Технічна експертиза. Безпека будівель та споруд. Контроль якості будівництва. Обстеження будівель під час приймання і введення в експлуатацію. Обстеження і технічна діагностика будівель. Обстеження основ і фундаментів будівель. Кам’яних конструкцій. Залізобетонних конструкцій. Металевих конструкцій. Дерев’яних конструкцій.
Рекомендована література: 
  1. Клименко Є.В. Технічна експлуатація і реконструкція будівель та споруд — К., 2004. — 299 с.
  2. Обследование и испытание сооружений: Учебн. Для вузов / О. В. лужин, А. Б. Злачевский и др.; под ред. О. В. Лужина. — М.: Стройиздат, 1987. — 263 с.
  3. Методика обследования железобетонных конструкций. Сб., вып. 21, НИИЖБ Госстроя СССР. М.: Стройиздат, 1975. С. 5-34.
  4. Методика выявления дефектов, оценки эксплуатационных свойств кровель железобетонных крыш жилых зданий. ЦНИИЭП жилища. М.: Стройиздат, 1985. 152 с.
  5. Методические рекомендации по усилению железобетонных конструкций зданий и сооружений (на основе анализа и обобщения существующего опыта). Госстрой СССР, Главпромстройпроект, СоюзметаллургстройНИИпроект, Харьковский ПромстройНИИпроект, НИИСП Госстроя УССР, НИИЖБ. Харьков, 1984. 203 с.,
  6. Методические рекомендации по технологии усиления металлических конструкций на реконструируемых объектах. К.: НИИСП Госстроя УССР, 1984. 58 с.
  7. Методические рекомендации по усилению каменных конструкций. К.: НИИСП Госстроя УССР, 1985. 48 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
  • Поточний контроль: практичні заняття — 30 балів
  • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська