Системи запису та відтворення інформації

Код модуля: 
ЗІ_6063_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Совин Ярослав Романович
Результати навчання: 
  • знати елементну базу, технічні характеристики, протоколи та типові застосування пристроїв запису і відтворення аудіо- та відеоінформації в системах захисту інформації;
  • уміти застосовувати набуті знання для задач проектування спеціалізованих пристроїв запису і відтворення інформації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • Електроніка та мікросхемотехніка
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Аналогові та цифрові системи запису і відтворення аудіо- і відеосигналів. Базові методи обробки та компресії аудіо- і відеосигналів. CCD- та СMOS-сенсори зображень. Характеристики мікросхем пам’яті (SRAM, NVRAM, FRAM, DRAM, SDRAM, OTP ROM, UV EPROM, EEPROM FLASH) та карт пам’яті MMC/SD. Дисплеї (символьні, графічні, LCD, OLED, сенсорні екрани). Будова цифрових диктофонів. Спеціалізовані мікросхеми для побудови систем відеоспостереження. Мітки радіочастотної ідентифікації (RFID). Захищені мікросхеми сімейства iButton. Смарт-карти.
Рекомендована література: 
  1. Дворский М. Н., Палатченко С. Н. Техническая безопасность объектов предпринимательства, І том. — К.: «А-ДЕПТ», 2006. — 304 с.
  2. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. — СПб.: Питер, 2002. — 608 с.
  3. Сэломон Д. Сжатие даннях, зображений и звука. — М.: Техносфера, 2004 — 368 с.
  4. Дамьяновски В. CCTV. Библия охранного телевидения. — М.: ООО «ИСС», 2002. — 352 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60 %, диференційований залік): виконання контрольної роботи (40%), усне опитування (20%)
Мова навчання: 
українська