Системи управління виробництвом електроенергії

Код модуля: 
ЕСМ_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 16, лабораторні заняття — 48)
Лектори: 
к.т.н., доцент Пришляк Ярослава Дмитрівна
Результати навчання: 
знати:
 • технологічні схеми виробництва електроенергії на електростанціях;
 • основні нормальні, особливі та аварійні режими роботи електричної частини енергоблоку електростанції;
 • принципи виконання систем навчання оперативному керуванню енергоблоків;
вміти:
 • працювати з автоматизованою системою навчання (АСН) з управління електричною частиною енергоблоку електростанції;
 • керувати електричною частиною енергоблоку в основних нормальних і аварійних режимах роботи електростанції;
 • формувати сценарії керування електричною частиною енергоблоку електростанції
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити:
 • Основи оперативно-диспетчерського керування електроенергетичними системами.
 • Протиаварійна режимна автоматика електроенергетичних систем
Зміст навчального модуля: 
Електричні частини енергоблоків електростанцій. Схеми та характеристики основного обладнання електростанцій. Характеристика, принцип роботи та основні режими турбогенераторів. Системи навчання оперативному керуванню електричною частиною енергоблоків електростанцій. Особливості функціювання АСН на персональному комп’ютері. Основні режими електричної частини енергоблоку та оперативне управління ними.
Рекомендована література: 
 1. Иванов В.А. Регулирование энергоблоков. — Л.: Машиностроение, Ленингр. отделение, 1982. — 311 с.
 2. Топольницький М.В. Атомні електричні станції. Підручник для ВУЗів. — Львів: Видавництво НУ «ЛП», 2003.
 3. У.К.Курбангалиев. Самозапуск двигателей собственных нужд электростанций. — М.: НТФ «энергопрогресс», 2001. — 64 с.
 4. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. — М.: Энергоатомиздат, 1987. — 648 с.
 5. Чачко А.Г. Подготовка операторов энергоблоков. Алгоритмический подход. — М: Энергоатомиздат, 1986. — 230 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
диференційований залік за результатами поточного контролю (ПК) та залікового контролю (ЗК):
 • поточний контроль — 40 %, у т.ч. письмові звіти — 30%, тематичний контроль знань — 10%;
 • заліковий контроль — 60%
Мова навчання: 
українська