Системи телекомунікацій

Код модуля: 
ТРР_6035_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ECTS — 4) аудиторні години — 64 (лекції — 48, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Озірковський Леонід Деонісійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: знати:
 • класифікацію телекомунікаційних систем;
 • принципи побудови систем телекомунікацій;
 • параметри телекомунікаційних систем;
 • методику проектування телекомунікаційних систем;
 • вибирати способи підвищення надійності систем телекомунікацій;
 • здійснювати оцінку надійності систем телекомунікацій з урахуванням засобів контролю та діагностики за допомогою сучасних програмних засобів;
 • вибирати стратегії технічного обслуговування та ремонту систем телекомунікацій;
 • розробляти й застосовувати апаратурно-програмні засоби контролю й діагностики систем телекомунікацій.
 • складати логічні, сигнатурні тести для діагностування систем телекомунікацій
 • цифрові методи передачі неперервних повідомлень та методи багатоканальної передачі сигналів.
вміти:
 • принципи побудови телекомунікаційних систем та систем передачі інформації;
 • досліджувати характеристики телекомунікаційних систем та визначати їх параметри;
 • здійснювати синтез телекомунікаційних систем;
 • оцінювати ефективність використання цифрових методів передачі неперервних сигналів в телекомунікаційних системах;
 • аналізувати причини міжканальних впливів в багатоканальних телекомунікаційних системах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Теорія ймовірностей та математична статистика, Основи теорії кіл, Сигнали і процеси в радіотехніці.
 • кореквізити: - Радіо- та оптичні тракти безпровідних інформаційних мереж., Контроль та діагностика радіоелектронної апаратури, Пристрої цифрових систем коміркового зв’язку, Радіотелеметричні системи
Зміст навчального модуля: 
Принципи побудови систем телекомунікацій, Інформаційні характеристики джерел дискретних і неперервних повідомлень та їх параметри, Основи теорії кодування повідомлень, Модульовані сигнали, Математичні моделі каналів зв’язку, Інформаційні параметри каналів зв’язку, Методи поелементного приймання цифрових сигналів, Цифрові методи обробки та передачі неперервних сигналів, Методи багатоканальної передачі сигналів.
Рекомендована література: 
 1. Волочій Б.Ю. Передавання сигналів в інформаційних системах. Частина 1. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — 194 с.
 2. Волочій Б.Ю. Передавання сигналів в інформаційних системах. Частина 2. Конспект лекцій. — Львів: Національний університет «Львівська політехніка», кафедра ТРР, 2004.
 3. Теория передачи сигналов: Учебник для вузов. / А. Г. Зюко, Д. Д. Кловский, М. В. Назаров, Л. М. Финк. — М.: Радио и связь, 1986.
 4. Баскаков С. М. Радиотехнические цепи и сигналы. — М.: Радио и связь, 1988.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з практичних занять, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60 %, диференційований залік): тестування (40%),
Мова навчання: 
українська