Системи технічного захисту інформації

Код модуля: 
ЗІ_6093_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 32 (лекції — 16, практ. роб. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Стрілецький Зеновій Михайлович
Результати навчання: 
  • знати будову та принцип дії основних технічних засобів охорони об’єктів, систем охоронної сигналізації та інших систем технічного захисту інформації,
  • уміти використовувати набуті знання при побудові систем технічного захисту інформації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • Методи та засоби захисту інформації
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Види інформації, що захищаються технічними засобами; демаскуючі ознаки об’єктів захисту; джерела й носії інформації, що підлягають захисту технічними засобами; принципи запису й знімання інформації з носіїв; види погроз безпеки інформації; принципи побудови й обробки інформації технічними засобами; класифікація й структура технічних каналів витоку інформації; основні способи й принципи роботи засобів спостереження об’єктів, підслуховування й перехоплення сигналів; системний підхід до інженерно-технічного захисту інформації; основні етапи проектування системи захисту інформації технічними засобами; принципи моделювання об’єктів захисту й технічних каналів витоку інформації; способи оцінки погроз безпеки інформації й витрат на технічний захист; способи й принципи роботи засобів захисту інформації від спостереження, підслуховування й перехоплення; організаційні й технічні міри інженерно-технічного захисту інформації в державних і комерційних структурах; контроль ефективності захисту інформації.
Рекомендована література: 
  1. Ю.Я.Самохвалов, В.О.Темніков, В.О.Хорошко. Організаційно-технічне забезпечення захисту інформації. — К.: НАУ, 2002. — 207 с.
  2. А.А.Торокин. Инженерно-техническая защита информации. — М.: Гелиос, 2005. — 960 с.
  3. В.Демьяновски. CCTV. Библия видеонаблюдения. Цифровые и сетевые технологии. /Пер. с англ. — М.: ООО «Ай-Эс-Эс-Пресс», 2006. — 406 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні (семінарські) заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%): виступ на семінарах
  • Підсумковий контроль (80 %, диференційований залік): реферат, усне опитування.
Мова навчання: 
українська