Системи та засоби автентифікації

Код модуля: 
БІТ_6017_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практ. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Лагун Андрій Едуардович
Результати навчання: 
 • Знати основи теорії побудови та стандарти кодів автентифікації повідомлень; сучасні блокові системи шифрування та їх використання для аутентифікації.
 • Вміти використовувати алгоритми формування МАС для аутентифікації інформації; використовувати різні схеми Діффі-Хеллмана для підвищення стійкості цифрового підпису; розробляти алгоритми аутентифікації повідомлень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Комп’ютерні мережі,
 • Криптографічні системи та протоколи.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Вимоги безпеки та визначення загальних атак на МАС коди. Міжнародні стандарти МАС кодів, які побудовані на блочних шифрах. Аналіз безпеки. Міжнародні стандарти МАС кодів, які побудовані на геш-функціях. Аналіз безпеки.
Рекомендована література: 
 1. Баричев С. Г., Гончаров В. В., Серов Р. Е. Основы современной криптографии. — М.: Горячая линия — Телеком, 2001. — 120 с.
 2. Шнайер Б. Прикладная криптография. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си. — М: Издательство Триумф, 2003. — 816 с.
 3. Петров А. А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты. — М.: ДМК, 2000. — 448 с.
 4. Венбо Мао. Современная криптография: теория и практика.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. — 768 с.
 5. Петров А. А. Компьютерная безопасность. Криптографические методы защиты. — М.: ДМК, 2000. — 448 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%):усне опитування під час практичних занять
 • Підсумковий контроль (80 %, диференційований залік): тестування (60%), контрольна робота (20%)
Мова навчання: 
українська