Системи та пристрої запису та відтворення звуку та зображень

Код модуля: 
РЕПС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість кредитів ЄКТС: 3
Лектори: 
старший викладач Протасевич Віктор Григорійович
Результати навчання: 
 • знати принцип роботи вузлів та пристроїв високоякісного запису та відтворення звуку та зображень;
 • уміти застосовувати набуті знання для проектування вузлів та пристроїв високоякісного запису та відтворення звуку та зображень.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: Основи телебачення, Основи електроакустики
 • кореквізити: Цифрове телебачення
Зміст навчального модуля: 
 • ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО СИСТЕМИ ЗАПИСУ І ВІДТВОРЕННЯ ЗВУКУ. Призначення систем запису і відтворення звуку та їх класифікація. Основні способи запису звуку. СИСТЕМА ОПТИЧНОГО ЦИФРОВОГО ЗАПИСУ 2КОМПАКТ-ДИСК«. Формат сигналу. Система захисту від помилок. Завадосійкий коригувальний код Рида-Соломона. Канальне кодування.. ПРОГРАВАЧІ СИСТЕМИ «КОМПАКТ-ДИСК». Структурна схема. Системи автофокусування та автотрекінгу. Виділення цифрового сигналу й імпульсів тактової синхронізації. Демодулятор, система автоматичного регулювання швидкості обертання диску. Буферна пам’ять. СИСТЕМА МАГНІТООПТИЧНОГО ЦИФРОВОГО АУДІОЗАПИСУ «МІНІ-ДИСК». Особливості магнітооптичного запису звукових сигналів. Стиснення аудіосигналів за алгоритмом ATRAC.Структурна схема і особливості рекордера. Перетворення частоти дискретизації у системі «МІНІ-ДИСК». СИСТЕМА МАГНІТНОГО ЦИФРОВОГО АУДІОЗАПИСУ R-DAT. Особливості техніки запису цифрових сигналів на магнітну стрічку. Структура доріжки запису. Основні параметри магнітофонів системи R-DAT. Принципи побудови ТВ камер із записом зображення та звуку (відеокамер, камкордерів)
 • ТИПОВІ СТРУКТУРИ. Об’єктиви і кольородільні блоки. СТРУКТУРА ТРАКТУ ОБРОБКИ ВІДЕОСИГНАЛУ. Корекція контрастності, чіткості кольору. Кодування відеосигналу. ПРИНЦИПИ І ОСОБЛИВОСТІ МАГНІТНОГО ЗАПИСУ ТВ СИГНАЛІВ. Параметри магнітної стрічки. Магнітні головки. СТРУКТУРА КАМКОРДЕРА ФОРМАТУ DV. Загальна схема компресії. Параметри АЦ перетворення відеосигналу. Формування макроблоків та суперблоків. ТЕЛЕБАЧЕННЯ ВИСОКОЇ ЧІТКОСТІ.Основні характеристики. Стандарт Н.264. Компенсація руху. Структурна схема кодека AVC (Advanced Video Coding). CИСТЕМИ БАГАТОКАНАЛЬНОГО ЗВУКУ. Універсальний формат звукових сигналів.Система DTS. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ ТВЧ.
 • Класифікація систем відображення інформації. Психофізіологічні аспекти відображення і сприйняття інформації. Кодування інформації, що передається для зорового сприйняття. Принципи відображення інформації. Системи відображення інформації. Індикаторні пристрої СВІ. Буквено-цифрові індикатори. Матричні СВІ. Електрохромні, сегнетоелектричні і електрофоретичні панелі. Голографічні дисплеї. Перспективні засоби відображення інформації. Якість зображення в пристроях відображення інформації. Математичні моделі функціонування СВІ.
Рекомендована література: 
 1. Стереофоническое радиовещание и звукозапись. / Под ред. Ю.А.Ковалыгина. — М.: Горячая линия — Телеком, 2007 — 720 с.
 2. Телевидение. / Под ред. В.Е.Джакония. — М.: Горячая линия — Телеком, 2007 — 616 с.
 3. Быков Р.Е., Эйссенгард Г.А. Телевидение. — К.: Вища школа, 1988 — 248 с.
 4. Алдошина И.А., Вологдин Э.И. и др. Электроакустика и звуковое вещание. — М.: Горячая линия — Телеком, 2007 — 872 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, курсова робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%), розрахунково-графічна робота (20%), усне опитування.
 • Підсумковий контроль (60 %, екзамен): контрольний захід.
Мова навчання: 
українська