Системи штучного інтелекту

Код модуля: 
АСУ_6023_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 162 (кредитів ЄКТС — 6); аудиторні години — 70 (лекції — 42, лаб. роб. — 14, практичні — 14)
Лектори: 
к.т.н., доц. Батюк Анатолій Євгенович
Результати навчання: 
  • знати основи теорії систем штучного інтелекту та основні напрямки досліджень в області штучного інтелекту;
  • уміти застосовувати набуті знання для задач проектування систем штучного інтелекту.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Зміст навчального модуля: 
Основні напрямки досліджень в області ШІ; поняття знання і його відмінність від даних; особливості знань; моделі представлення знань: продукційна модель; семантичні мережі; фрейми; формальні логічні моделі; виведення на знаннях; класифікація рівнів розуміння; основні відомості про розпізнавання образів; основні задачі побудови систем розпізнавання; модель штучного нейрона; активаційні функції нейронів.
Рекомендована література: 
  1. Глибовець М.М., Олецький О.В. Штучний Інтелект — Київ: Видавничий дім «Академія», 2002. — 366 с.: іл..
  2. Искусственный интелект: Учеб. Пособие для вузов / В.Н.Бондарев, Ф.Г.Аде. — Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2002. — 615 с.: ил.
  3. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интелект: современный подход, 2—е изд.: Пер. С англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. — 1408 с.: ил.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт та усне опитування (30%), графічно-розрахункова робота (10%);
  • Підсумковий контроль (60%, екзамен): тестування (40%), усне опитування(20%).
Мова навчання: 
українська, англійська