Системи штучного інтелекту

Код модуля: 
МІ_6027_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 54 (кредитів ЄКТС — 1,5) аудиторні години — 28 (лекції — 14, практичні — 14)
Лектори: 
ст. викл. кафедри Козел А.М.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • Знати основи інтелектуальних інформаційних систем, програмні засоби штучного інтелекту.
  • Уміти використовувати інтелектуальні системи для розв’язування проблем в міжнародних відносинах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Інформатика, комп’ютерна обробка даних, прикладна інформатика, сучасні інформаційні системи і технології.
  • кореквізит: Міжнародні інформаційні системи і технології
Зміст навчального модуля: 
Інтелектуальні системи. Передумови виникнення. Когнітивні процеси. Вступ до СШІ. Основні визначення. Характеристика СШІ. Історія розвитку СШІ. Імітаційне моделювання і системна динаміка. Експертні системи. Функції та етапи розробки експертних систем. База знань. Методи представлення знань. Нейронні мережі. Побудова і навчання нейромереж. Галузі застосування. Генетичні алгоритми. Застосування, недоліки і переваги генетичних алгоритмів. Системи нечіткої логіки. Системи штучного інтелекту в соціальних науках. Гібридні інтелектуальні системи. Перспективи розвитку СШІ.
Рекомендована література: 
  1. Ротштейн А.П. «Интеллектуальные технологии идентификации». Copyright 2001-2007 Softline Co. (http://matlab.exponenta.ru).
  2. Ежов А.А. Шумский С.А. Нейрокопьютинг и его применение в экономике и бизнесе. М.: Изд. МИФИ, 1998.
  3. Рутковская Д., Пилиньский М., Рутковский Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечёткие системы: Пер. с польск. И.Д. Рудинского. — М.:Горячяя линия — Телеком 2006. 452 с.: ил.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): виконання лабораторних робіт, письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування на лабораторних заняттях.
  • Підсумковий контроль (70%, залік).
Мова навчання: 
українська