Системи радіозв’язку та передавання інформації

Код модуля: 
РЕПС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 48, лабораторні роботи — 16), курсова робота
Лектори: 
д.тн., професор Прудиус Іван Никифорович
Результати навчання: 
 • вивчити основні принципи побудови і функціонування систем РЗ та ПІ;
 • вміти проводити модельні та експериментальні дослідження;
 • вести розрахунки основних показників каналів та систем зв’язку;
 • вміти проектувати системи РЗ та ПІ з урахуванням впливу параметрів середовищ та умов поширення хвиль.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • основи теорії кіл,
 • сигнали та процеси в радіотехніці,
 • електродинаміка та поширення радіохвиль,
 • ПНВЧ і антени,
 • пристрої генерування та приймання і обробки сигналів.
Зміст навчального модуля: 
інформаційне суспільство та його критерії, принципи побудови систем радіозв’язку та ПІ, повідомлення та сигнали систем РЗ і ПІ, поширення радіохвиль на трасах радіозв’язку, антени систем РЗ, завади і спотворення сигналів на трасах РЗ та методи боротьби з ними, архітектура систем радіозв’язку, радіорелейні системи РЗ та ПІ, супутникові системи РЗ, тропосферні та іоносферні системи РЗ, радіотехнології в телекомунікаційних мережах; цифрові системи множинного доступу.
Рекомендована література: 
 1. Конахович Г.Ф. Системи радіозв’язку: навч. посібник, 2004.
 2. Мазурков М.І., Правда В.І. та ін. Системи телекомунікацій. — Підручник для студентів ВНЗ, 2005.
 3. Булгач В.Л. Цифрові радіорелейні системи передачі: навч. посібник, 2000.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль під час виконання лабораторних робіт;
 • Виконання курсової роботи;
 • Семестровий контроль (екзамен).
Мова навчання: 
українська