Системи підтримки прийняття рішень

Код модуля: 
ІСМ_6091_С01
Тип модуля: 
факультативний
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 72 (лекції — 36, лаб. роб. — 36)
Лектори: 
к.т.н., доц. Верес Олег Михайлович
Результати навчання: 
 • знати теоретичні основи підтримки прийняття рішень, архітектуру СППР різних класів, методи побудови баз знань СППР, технологію застосування СППР різних класів для вирішення практичних задач;
 • уміти самостійно використовувати та створювати нові СППР.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Основи системного аналізу,
 • Основи дискретної математики,
 • Детерміновані моделі дослідження операцій та оптимізації інформаційних систем,
 • Моделювання складних систем;
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття теорії підтримки прийняття рішень. Методи одержання та обробки експертної інформації. Підтримка прийняття рішень на основі суб’єктивної моделі проблеми та єдиної множини критеріїв оцінки альтернатив. Підтримка прийняття рішень при наявності об’єктивних моделей проблеми та єдиної множини критеріїв оцінки альтернатив. Підтримка прийняття рішень на основі суб’єктивної моделі проблеми при формуванні комплексних цільових програм. Підтримка прийняття групових рішень з урахуванням компетентності членів ради у питанні, що обговорюється. Експертні системи підтримки прийняття рішень при ситуаційному управлінні. Перспективи впровадження і розвитку САПР.
Рекомендована література: 
 1. Катренко А. В. Теорія прийняття рішень : підручник з грифом МОН / Катренко А. В., Пасічник В. В., Пасько В. П. — К.: Видавнича група BHV, 2009. — 448 с.: ил.
 2. Тоценко В.Г. Методы и системы поддержки принятия решений. Алгоритмический аспект. — К.: Наукова думка, 2002. — 381 с
 3. Кини Р. Л. Принятие решений при многих критериях : замещения и предпочтения / Р. Л. Кини, Х. Райфа. — М.: Радио и связь, 1981. — 560 с.
 4. Ларичев О.И. Наука и искусство принятия решений. — М.: Наука, 1979.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, розрахунково-графічна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60%, залік): тестування (60%).
Мова навчання: 
українська