Системи машинного перекладу та автоматичне реферування

Код модуля: 
ІСМ_8047_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 48, лабораторні — 16)
Лектори: 
Член-кор. НАН України д.т.н., проф. Грицик Володимир Володимирович
Результати навчання: 
знати:
 • види електронних словників; принципи укладання електронних словників; сучасні формати збереження електронних словників; засоби та бібліотеки роботи з електронними словниками; тематичні словники;
 • принципи та підходи до синтаксичного та граматичного аналізу речень; формальні граматики; основи аналізу речень українською та англійською мовою; імовірнісний аналіз речень;
 • теорія опрацювання паралельних текстів; апріорні знання у аналізі паралельних текстів; статистичні характеристики паралельних текстів; імовірнісний аналіз паралельних текстів; створення словників з паралельних текстів;
 • стандарти технології Translation Memory; програмні засоби, які працюють з технологією Translation Memory; основи побудови програм для роботи з Translation Memory.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Переквізит:
 • Математичний аналіз,
 • Об’єктно-орієнтоване програмування.
Кореквізити: —
Зміст навчального модуля: 
Стандарти електронних словників. Основи синтаксичного та граматичного аналізу речень. Опрацювання та видобування знань з паралельних текстів. Технологія Translation Memory. Технології локалізації програм. Переклад гіпертекстових документів. Семантичний та прагматичний аналіз текстів. Методи автоматизованого реферування.
Рекомендована література: 
 1. Веретеннікова Є.Г., Патрушіна С.М., Савельєва Н.Г. Інформатика: Навчальний посібник. Серія «Навчальний курс», — М., 2002.
 2. Гуде С.В., Ревін С.Б. Інформаційні системи. Навчальний посібник. — М., 2002.
 3. Дунаев С. Доступ до баз даних і техніка роботи в мережі. Практичні прийоми сучасного програмування. — М., 2005.
 4. Інформатика: Підручник / Каймін В.А., 2-е вид. перераб. і доп. — М: Инфра-М., 2002.
 5. Інформатика: Підручник / За ред. Н. В. Макарової, 3-е изд., Перераб. і доп. — М.: Фінанси і статистика, 2001.
 6. Інформатика: Підручник для вузів / Острейковскій В.А., — М: Вища школа, 2001.
 7. Інформатика: Підручник для вузів / Козирєв А.А. — СПб., 2002.
 8. Мейер Д. Теорія реляційних баз даних: пров. з англ. — М., 2005.
 9. Ревунков Г.І., Самохвалов Е.Н., Чистов В.В. Бази і банки даних і знань. Підручник для вузів / / Під ред. В. Н. Четверікова. — М., 2003.
 10. Фундаментальние основи інформатики: соціальна інформатика.: Навчальний посібник для вузів / Колін К.К. — М.: Академ.проект: Ділова книга Єкатеринбург, 2000.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, реферат, усне опитування;
 • Підсумковий контроль (60%, залік): тестування (60%).
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Системи штучного інтелекту