Системи кабельного телебачення

Код модуля: 
РЕПС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Кількість кредитів ЄКТС 2,5
Лектори: 
Матієшин Юрій Миколайович
Результати навчання: 
  • Метою викладання даної дисципліни є надання студентам інформації про вузли та пристрої систем кабельного телебачення та інформаційних мереж.
  • Завданням вивчення дисципліни є засвоєння студентами знань про схемні та конструктивні особливості вузлів і пристроїв, їх параметрів і характеристик.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Пререквізити: основи телебачення, методи генерування та формування сигналів, методи приймання та обробки сигналів, апаратура радіорелейних та супутникових ліній зв’язку.
  • Кореквізити: прикладні телевізійні системи, проектування мереж кабельного телебачення.
Зміст навчального модуля: 
Розвиток систем кабельного телебачення та їх компонентів. Різновиди систем кабельного телебачення. Приймальні антени. Головні станції. Магістральні підсилювачі. Будинкові підсилювачі. Підсилювачі потужності. Направлені відгалужувачі. Методика настроювання канальних та широкосмугових підсилювачів. Оптична система на довжину хвилі 1350 мм. Електроживлення вузлів КТБ. Стандартизація в КТБ. Планування мереж КТБ.
Рекомендована література: 
  1. Джакония В.Б., Гоголь А.А. и др. Телевидение: учебник для вузов. — М.: Горячая линия — Телеком, 2002. — 640 с.
  2. Смирнов А.В. Основы цифрового телевидения. — М.: Горячая линия — Телеком, 2001. — 224 с.
  3. Дерек Стивенсон. Спутниковое телевидение. Практическое руководство. Пер. с англ. — М.: ДМК Пресс, 2001. — 496 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усний захист;
  • підсумковий контроль (70%): іспит, письмово-усна форма
Мова навчання: 
українська