Системи банківської безпеки

Код модуля: 
БІТ_6016_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практ. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Мороз Леонід Васильович
Результати навчання: 
 • Знати чинну нормативно-правову базу та основні положення організації та системи захисту банківської безпеки, можливості й засоби забезпечення банківської безпеки, види та загальну характеристику зовнішніх і внутрішніх загроз, інженерно-технічні засоби захисту та організацію фізичної охорони банку;
 • Вміти здійснювати основні заходи щодо запобігання правопорушенням у банківській сфері та захисту банків, їх персоналу та низки банківських операцій від недобросовісної конкуренції та протиправних посягань.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • Комп’ютерні мережі,
 • Робота в Інтернет,
 • Мережеві операційні системи.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Правова характеристика загроз банківській безпеці. Управління системою правового забезпечення банківської безпеки. Режимні заходи установ банку. Інформаційно-аналітична робота із правового забезпечення банківської безпеки. Правовий та фізичний захист кредитних та валютних операцій банків. Захист банківських операцій із цінними паперами. Профілактика та попередження правопорушень банківської сфери.
Рекомендована література: 
 1. Гайкович В., Прешин А. Безопасность электронных банковских систем. — М.: Единая Европа, 1994.
 2. Голубєв В.О. Комп’ютерні злочини в банківській діяльності. — З.: Павел, 1997. — 133 с.
 3. Андрощук Г.А., Крайнєв П.П., Економическая безопасность предприятия: защита комерческой тайны — Монография — К.: Издательский дом «Ин-Юре», 2000 — 400с.
 4. Ситник В.Ф., Основи інформаційних систем: Навч. Пос., — Вид. 2-ге пер. і доп., / В.Ф. Ситник, Т.А. Писаревська, Н.В. Єрьоміна, — К.: КНЕУ 2001 — 420 с.
 5. Сорока П М., Інформаційні системи і технології в фінансах: Навч. Пос., для дистанціного навчання / за ред., д.е.н. проф., П.А. Лайка — К.: Вид — во Університету Україна, 2005 — 260 с.
 6. Гайкович В., Першин Н. Безопасность электронных банковских систем. — М.: Инфра-М , 1994.
 7. Клеков О. Банківська безпека. — К.: Бліц-інформ, 1997.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%):усне опитування під час практичних занять
 • Підсумковий контроль (80 %, диференційований залік): тестування (60%), контрольна робота (20%)
Мова навчання: 
українська