Системи автоматизованого проектування водогосподарських та природоохоронних об’єктів

Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Попадюк І. Ю.
Результати навчання: 
Придбання студентами навичок формалізації та кількісного обґрунтовування рішень для послідуючого використовування отриманих знань в науково-дослідній, організаційній, проектній та ін. народногосподарській діяльності при утворенні моделей і систем керуванню складними системами та процесами.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Інженерна графіка;
 • Архітектура та будівельні конструкції;
 • Гідравлічні та аеродинамічні машини;
 • Гідротехнічні споруди;
 • Водозабірні споруди;
 • Мережі та споруди водопостачання;
 • Мережі та споруди водовідведення;
 • Очищення стічних вод;
 • Водопостачання промислових підприємств.
Зміст навчального модуля: 
Особливості автоматизованого проектування технологічних процесів. Робота з табличною інформацію у EXCEL. Створення й редагування діаграм. Використання пакету «КОМПАС» з метою комплексної автоматизації конструкторсько-технологічної підготовки підприємства. Система управління інженерними даними. Використання пакету «БудКАД». Використання пакету «EPANET» при розрахунку водопровідної мережі. Використання пакету «SWMМ» при розрахунку водовідвідної мережі. Використання пакету «ЕКОЛОГІЯ». Робота з формування екологічної звітності. Робота з використанням пакету «Grundfos». Робота з використанням пакету «Wilo».
Рекомендована література: 
 1. Корячко В. П. Теоретические основы САПР — М. Наука — 1987. — 400 с.
 2. Тимченко А. А. Основи системного проектування та системного аналізу складних об’ектів. Основи САПР та системного проектування складних об’ектів. Підручник / За ред. В.І. Бикова — 2-ге вид. — К.: Либідь, 2003. — 272 с.
 3. Кудрявцев Е. М. КОМПАС — 3D V6. Основы работы в системе. — М.: ДМК Пресс, 2004. — 528 с.: ил. (серия " Проектирование").
 4. Каталог решений PDM/CAD/CAM/CAE фирмы АСКОН — КИЕВ в области автоматизации конструкторско-технологической подготовки производства и управления предприятием. К.: Аскон, 2004. — 40 с.
 5. Глушаков С. В., Сурядный А. С. Microsoft Office 2000: Учебный курс / Ху-дож.-оформитель А. С. Юхтман. — Харьков: Фолио; Феникс, 2002. — 500 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів, контрольний захід (залік) — 70 балів.
 • Підсумковий контроль — залік.
Мова навчання: 
українська, російська