Системи автоматичного контролю шкідливих викидів промислових виробництв (курсова робота)

Код модуля: 
АТХП
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
60 год., лекції — 0 год., практичні заняття — 0 год., лабораторні заняття — 0 год., самостійна робота — 60 год., 2 кредити ECTS.
Лектори: 
к.т.н., доц. Вашкурак Ю.З.
Результати навчання: 
засвоєння студентами знань щодо проектування систем автоматичного контролю
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • фiзика;
 • теплотехнiка — основнi теплотехнiчнi параметри;
 • процеси та апарати хiмiчних виробництв — механiчнi, гiдромеханiчнi, тепловi i масообмiннi процеси;
 • прилади контролю навколишнього середовища.
Зміст навчального модуля: 
визначати та аналізувати властивості об’єктив контролю i формувати вимоги до їх автоматизації; будувати системи автоматичного контролю, регулювання, захисту i сигналізації основних технологічних параметрів; аналізувати ефективність застосування систем автоматизації; вибирати засоби автоматизації з необхідними для реалізації таких систем технічними i метрологічними характеристиками.
Рекомендована література: 
 1. Автоматическое управление в химической промышленности:Учебник для вузов под ред. Е.Г. Дудникова. — М.: Химия, 1987. — 368 с.
 2. Полоцкий Л.М., Лапшенков Г.И. Основы автоматики и автоматизации производственных процессов в химической промышленности. — М.: Химия, 1982. — 320 с.
 3. Лапшенков Г.И., Полоцкий Л.М. Автоматизация производственных процессов в химической промышленности. Технические средства и лабораторные работы. Изд. 3-е перераб. и доп. — М.: Химия, 1988. — 288 с.
 4. Кафаров В.В., Глебов М.Б. Математическое моделирование основных процессов химических производств. — М.:Высшая школа, 1 991. — 399 с.
 5. Балакирев В.С. Технические средства автоматизации химических производств: Справочник. — М.: Химия, 1991. — 272 с.
 6. Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля. /А.С. Клюев, Б.В. Глазов и др./ Под ред. А.С. Клюева. — М.:Энергоатоиздат, 1991. — 432 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 70 балів.
 • Поточний контроль: контроль виконання етапів курсової роботи — 30 балів.
 • Контрольний захід: захист курсової роботи — 70 балів.
 • Підсумковий контроль — диференційований залік.
Мова навчання: 
українська