Системи 3-D моделювання

Код модуля: 
MAM_6019_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 48 (лекції — 16, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
к.т.н., доц. Шпак Ярослав Володимирович
Результати навчання: 
  • знати основні функціональні можливості системи SolidWorks по створенню трьохмірних моделей деталей та їх креслень, принципи роботи зі зборками, принципи побудови і проектування деталі з листового металу, ливарної форми та ін.,
  • уміти максимально використовувати можливості сучасної інженерної комп’ютерної графіки та трьохмірного моделювання з подальшим розрахунком під час розробки сучасних конструкцій виробів і обладнання різних галузей. Проектувати і розраховувати нове обладнання та вироби, використовуючи принципи і прийоми роботи у системі 3-D моделювання SolidWorks.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити: Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка; Основи автоматизованого проектування; Деталі машин.
Зміст навчального модуля: 
Основні функціональні можливості SolidWorks. Встановлення (інсталяція), інтерфейс і основні принципи роботи у SolidWorks. Інструменти і панелі інструментів. Дерево конструювання FеatureManagеr. Примітки. PropertyManager (Менеджер властивостей). ConfigurationManager (Менеджер конфігурації). Робота з ескізами. Створення тривимірних ескізів. Робота з поверхнями. Робота з елементами і деталями. Рівняння і зв’язані значення розмірів. Перевірка елементів. Масові характеристики. Робота з вкладками організації отворів під кріплення. Масиви елементів. Заокруглення і фаски. Оболонки. Робота зі зборками. Сполучення (спряження) в зборках. Стан погашення. Переміщення компонента в зборці. Масиви елементів зборки. Масиви компонентів. Основні можливості оформлення креслень і зборок у SolidWorks. Шари. Креслярські види. Розміри. Точність і відхилення форми. Позиції на зборці, специфікація. Спеціальні розділи SolidWorks. Деталь з листового металу. Проектування ливарної форми. Використання програмного забезпечення FeatureWorks, PhotoWorks. SolidWorks Explorer. Імпорт і експорт, файли DXF/DWG, Parasolid, IGES та STEP. Налаштування користувача.
Рекомендована література: 
  1. Анатолий Соллогуб, Зайтуна Сабурова. SolidWorks 2007. Технология трехмерного моделирования (+ CD). — BHV-СПб, 2006 г. — 800 с.: ил.
  2. Алямовский А.А. SolidWorks/COSMOSWorks 2006/2007. Инженерный анализ методом конечных элементов. Издательство: «ДМК Пресс», Москва, 2007. — 432 с.
  3. Дударева Н.Ю., Загайко С.А. Самоучитель SolidWorks 2006 (+ CD). — СПб.: BHV-Петербург, 2006. — 336 с.: ил.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): електронні та письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, письмові контрольні роботи (КРР).
  • Підсумковий контроль (70%, диференційований залік): комп’ютерне та письмове тестування.
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування