Системний аналіз видавничих процесів

Код модуля: 
АСУ_6040_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
агальна кількість годин — 135 (кредитів ЄКТС — 3,5); аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. роб. — 16, практичних роб. — 26)
Лектори: 
к.т.н., доц. Ковівчак Ярослав Васильович
Результати навчання: 
знати теоретичні положення системного аналізу об’єктів та систем поліграфічної промисловості; набути навички і вміння використовувати системний підхід до аналізу складних об’єктів та явищ; набути навички для проектування і організації технологічних процесів при виготовленні різноманітної поліграфічної продукції.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • макетування та верстка
Зміст навчального модуля: 
Основні поняття та визначення. Особливості системних досліджень. Етапи і процедури системного аналізу. Інструменти системного аналізу. Загальні рекомендації. Системний аналіз у поліграфічній промисловості. Системний аналіз і видавнича справа. Основні етапи розвитку та вдосконалення технічних систем. Принципи функціонального підходу, морфологічного та поелементного аналізу систем. Класифікація систем поліграфічних технологій. Основні принципи системного підходу в поліграфічній промисловості.
Рекомендована література: 
  1. Гейн К., Сарсен Т. Системный структурный анализ: средства и преминение / пер. с англ. — М.: Эйтекс, 1992.
  2. Колесников Л.А. Основы теории системного подхода. — Киев: Наукова думка, 1988.
  3. А.А. Павлова. Основы системного анализа и проектирования АСУ. — Київ: Вища школа, 1991.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70 %): модульний контроль
Мова навчання: 
українська, англійська