Системний аналіз інформаційної безпеки

Код модуля: 
ЗІ_6089_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 36 (лекції — 18; лаб. роб. — 18)
Лектори: 
д.ф.-м.н., професор Чекурін Василь Феодосійович
Результати навчання: 
  • Знати поняття, методи та підходи, що використовуються в системному аналізі; теорію нечітких множин.
  • Вміти використовувати основні положення системного підходу при проектуванні та дослідженні систем інформаційної безпеки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки,
  • організаційне забезпечення інформаційної безпеки
кореквізит: — .
Зміст навчального модуля: 
Поняття системи. Класифікація систем. Властивості систем. Складність систем. Структура та організація систем. Функціонування системи. Система та середовище. Життєвий шлях системи. Системне моделювання. Основні проблеми теорії систем. Деякі задачі дослідження операцій. Моделі та моделювання. Декомпозиція систем. Проектування систем. Інформаційний аспект вивчення систем. Прийняття рішень в складних системах. Класифікація задач прийняття рішень. Структура системи прийняття рішень. Моделі прийняття рішень. Моделі оптимізації. Методи пошуку рішення. Застосування нечітких множин при рішенні задачі оптимального вибору. Розвиток системного мислення, усвідомлення необхідності застосування системного підходу до завдань управління та прийняття рішень, до дослідження складних явищ і процесів у соціотехнічних системах та системах управління інформаційною безпекою. Загальна теорія систем. Системний аналіз управління системами. Системний аналіз життєвого циклу об’єктів. Функціональний, інформаційний, ситуаційний, процедурно-організаційний аналіз. Аналіз поведінки об’єктів і процесів комп’ютеризації. Аналіз поведінки на мережах Петрі. Динамічні таблиці рішень. Стадії створення інформаційної технології. Види моделювання. Системний підхід в моделюванні.
Рекомендована література: 
  1. Берталанфи фон Л. Общая теория систем — критический обзор. В кн. Исследования по общей теории систем. — М.: Прогресс, 1999.
  2. Волкова В. Н., Денисов А. А. Основы теории систем и системного анализа. — СПб.: Изд-во СПбГТУ, 1999.
  3. Флейшман Б. С. Основы системологии. — М.: Радио и связь, 1982.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт,
  • Підсумковий контроль (70 %, іспит).
Мова навчання: 
українська