Системний аналіз діяльністю пожежної охорони

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., лекції — 32 год., самостійно — 28 год.
Лектори: 
к. т. н., доцент Білінський Б. О.
Результати навчання: 
Формування у студентів знань та навиків сучасних методів розрахунку та моделювання системного аналізу, розвиток системних уявлень до системного підходу. Розвиток системних підходів у вирішенні проблем анлізу діяльності в підрозділах пожежної безпеки. Ознайомитись з основними поняттями системного аналізу у підрозділах пожежної охорони. Системи та моделі. Класифікація та властивості систем.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Організація служби та підготовки у підрозділах МНС»,
  • «Організація управління діяльності органів та підрозділів цивільного захисту»,
  • «Моніторинг надзвичайних ситуацій в Україні».
Зміст навчального модуля: 
Фундаментальним поняттям системного аналізу і таких засадних теоретичних дисциплін, як теорія систем, кібернетика, дослідження операцій, є поняття «система». Незважаючи на інтуїтивну зрозумілість та велику важливість цього терміна для наукових досліджень, донині не існує загальноприйнятого його визначення.
Огляд різних трактувань поняття «система» показує, що можна виділити такі основні пов’язані з ним змістові аспекти: найпоширенішим, але й найвужчим є «інженерне» розуміння системи як взаємозв’язаного набору елементів та способів їх з’єднання, які слугують певній меті;у «конструкторському» розумінні «система» подається як проектування та створення певного комплексу методів і засобів, які дослідник або розробник застосовує для досягнення певної мети, для виконання свого завдання; в науково-дослідницькому трактуванні «система» уявляється як загальна методологія дослідження процесів і явищ, що відносяться до певної галузі людських знань; у теоретико-пізнавальному аспекті «система» розуміється як спосіб мислення.
Розкрито основні положення системного аналізу та подано необхідні методичні матеріали для самостійного вивчення дисципліни. Наведено відомості про основні напрямки сучасних системних досліджень, теорії прийняття рішень та управління, інформаційної підтримки системного аналізу оперативно-службових питань в пожежній безпеці. Для студентів «Пожежної безпеки» всіх форм навчання, магістрів, аспірантів.
Рекомендована література: 
  1. Андрейчиков А. В., Андрейчикова О. Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 368 с.
  2. Анфилатов В. С., Емельянов А. А., Кукушкин А. А. Системный анализ в управлении. М — М.: Финансы и статистика, 2002. — 368 с.
  3. Беляев А. А., Коротков Э. М. Системология организации. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 182 с.
  4. Гибсон Дж. Л., Иванцевич Д. М., Донелли Д. Х.-мл. Организации: поведение, структура, процессы: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 662 с.
  5. Зубенко Ю. Д., Носач А. К. Менеджмент на базе системного анализа: Учеб. пособие / Подред. А. Д. Шарапова. — Донецк-Киев, 1998.
Форми та методи навчання: 
лекції
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 20 балів; контрольні заходи — 60 балів.
  • Поточний контроль: ККР — 20 балів.
Мова навчання: 
українська