Системний аналіз

Код модуля: 
МІ_6004_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 64 (лекції — 32, практичні — 32)
Лектори: 
к. ф.-м. н., доц. Петрович Р. Я.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • Знати принципи та процедури системного аналізу, основні ознаки систем та методи їх дослідження, властивості випадкових величин в системі, принципи організації інформації для керування системою
 • Уміти вибирати методи і методики, методичні прийоми і процедури системного аналізу для дослідження систем міжнародних відносин, застосовувати сучасні методи статистичної обробки інформації для дослідження конкретних міжнародних ситуацій.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • Інформатика,
 • прикладна інформатика,
 • комп’ютерна обробка даних,
 • основи моделювання міжнародних відносин,
 • теорія ймовірностей та математична статистика,
 • міжнародні інформаційні системи і технології,
 • країнознавство,
 • економіка,
 • дослідження операцій,
 • теорія ігор.
кореквізит:
 • системи штучного інтелекту,
 • прогностика,
 • футурологія.
Зміст навчального модуля: 
Основні методи та процедури системного аналізу в дослідженні систем. Опис та моделювання систем. Основні властивості випадкових величин. Шкалювання випадкової величини. Перевірка статистичної гіпотези. Аналіз взаємозалежності. Кореляційний аналіз. Регресійний та факторний аналіз. Автоматизований аналіз міжнародних подій. Поняття інформації та види інформації в системі. Організація інформації для керування системою.
Рекомендована література: 
 1. Клир Д. Системология. Автоматизация решения системных задач. — Москва, 1990.
 2. Коппель О. А., Пархомчук О. С. Міжнародні системи. Світова політика. — Київ, 2001.
 3. Пономаренко О.І., Пономаренко В.О. Системні методи в економіці, мененджменті та бізнесі. — К.: Либідь. — 1995.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): виконання лабораторних робіт, опитування на лабораторних заняттях.
 • Підсумковий контроль (60%, іспит).
Мова навчання: 
українська, англійська