Системне програмування та операційні системи у комп’ютерній поліграфії, частина 1

Код модуля: 
АСУ_6046_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 48 (лекції — 32, лаб.роб. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доц. Зербіно Дмитро Дмитрович
Результати навчання: 
 • знати основи побудови комп’ютерних поліграфічних систем та принципи їх функціонування;
 • вміти написати просту програму, що звертається безпосередньо до електронного обладнання комп’ютера;
 • орієнтуватися в загальній термінології, що стосується операційних систем;
 • засвоїти деякі бібліотечні функції операційної системи та вміти ними користуватися;
 • створити простий власний проект програмного продукту або макет приладу з мікропрограмним управлінням.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Основи програмування
кореквізити:
 • Основи системного аналізу
Зміст навчального модуля: 
Поняття комп’ютерної системи та принципи її роботи, поняття пристрою з мікропрограмним управлінням, основні команди сучасних процесорів, принципи складання програм на асемблері, поняття операційної системи та організація багатопрограмного середовища, системні функції та їх класифікація, приклади програм, що демонструють можливості операційної системи.
Рекомендована література: 
 1. компакт-диск з відбіркою статей, книжок, прикладів програм;
 2. методичні вказівки до лабораторних робіт по системному програмуванню (частини 1, 2, 3);
 3. методичні вказівки до курсового проектування по системному програмуванню;
 4. інформаційно-довідкова система по системним функціям API (на українській мові);.
 5. MSDN Library — електронна документація Microsoft (на англійській мові);
 6. Зубков С.В. Assembler для DOS, WINDOWS и UNIX. — М.: «Питер», 2006. — 608c. (на російській мові).
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота, тестові завдання на комп’ютері
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): Захист лабораторних робіт.
 • Два комп’ютерних тести у вигляді контрольних робіт (60%), іспит.
Мова навчання: 
українська, англійська