Системне програмування

Код модуля: 
ЕОМ_6017_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 5), аудиторні години — 80 (лекції — 32, лабор. — 32, практ. — 16), курсова робота (кредитів ЄКТС — 2).
Лектори: 
ст. викладач Мархивка Василь Степанович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати взаємозв’язки системних програм з модулями ОС; організацію уводу-виводу; принципи та методи побудови систем програмування; принципи визначення ефективності роботи системних програм.
  • уміти розробляти програмні модулі для перемикання обчислювальних процесів та розподілу ресурсів обчислювальної системи; типові елементи систем програмування (лексичний, синтаксичний та семантичний аналіз); організовувати роботу з FPU.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Засоби системного програмування, Програмування «Структури даних та алгоритми».
  • кореквізити: Системне програмне забезпечення
Зміст навчального модуля: 
Класифікація системних програм. Статистика роботи системних програм. Використання об’єктно-орієнтованого підходу для вирішення задач керування. Організація захисту коду програм та даних. Структури даних захищеного режиму. Обробка апаратних переривань. Організація взаємозв’язків з модулями ОС. Архітектура, типи даних та система команд FPU. Обробляючі програми та системи програмування. Структури інформаційних таблиць. Базові методи та алгоритми. Асемблери, компілятори, транслятори та інтерпретатори. Редактори зв’язків та завантажувачі. Статичне та динамічне компонування.
Рекомендована література: 
  1. Шеховцов В.А. Операційні системи. — К.: Видавнича група BHV, 2005. — 576 с.
  2. Бондаренко М.Ф. и др. Системное программирование в современных операционных системах: уч. пособие. — Харьков: ООО «Компания СМИТ», 2005. — 432 с.
  3. Ахо Альфред, Рави Сети, Джеффри Ульман Компиляторы: принципы, технологии и инструменты.: Пер. с англ. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2001.-768 с.
  4. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Системне програмування». Укладачі Мархивка В.С., Лашко О.Л., — 2007. — 62 с. — www.svm-070\vol2\LABS\SP
Форми та методи навчання: 
лекційні, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування на практичних заняттях
  • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен)
Мова навчання: 
українська