Системне програмне забезпечення

Код модуля: 
ЕОМ_6026_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 5,0), аудиторні години — 80 (лекції — 48, лабораторні — 16, практичні — 16)
Лектори: 
ст. викладач Мороз Іван Володимирович
Результати навчання: 
 • розуміти концептуальні основи функціонування системного програмного забезпечення ЕОМ, обчислювальних систем та мереж;
 • знати загальні принципи побудови складних програмних продуктів операційних систем (ОС) різного призначення;
 • розробляти елементи системного програмного забезпечення;
 • реалізувати їх з застосуванням сучасних інструментальних засобів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Організація та функціонування комп’ютерів;
 • Алгоритмізація та програмування.
кореквізити:
 • Системне програмування;
 • Архітектура комп’ютерів.
Зміст навчального модуля: 
Концептуальні основи операційних систем (ОС). Керування процесами. Керування ресурсами. Керування даними. Багатозадачні операційні системи (Windows, OS/2). ОС сімейства UNIX. Операційні системи в комп’ютерних мережах.
Рекомендована література: 
 1. Дейтел Г. Введение в операционньїе системи. Т. 1, 2. — М.: МИР, 1987.
 2. Кренц Дж., Майзелл 3., Уилльяма. Операционная система ОS\2. Возможности функции и приложение. — М.: МИР, 1991.
 3. Керниган Б.В., Пайк Р. UNIX — универсальная среда программирования. — М.: Финансы и статистика, 1992.
 4. Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение. — С.-П.: Питер, 2002.
 5. Иртегов Д. Введение в операционньїе системьі. — С.-П.: Bhv, 2002.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні та практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, опитування;
 • Підсумковий контроль (70%): контрольний захід — письмова форма, екзамен — письмово-усна форма
Мова навчання: 
українська