Системне адміністрування комп’ютерних мереж

Код модуля: 
ЕОМ_6050_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 81 (кредитів ЄКТС — 2,25), аудиторні години — 42 (лекції — 28, лабор. — 14).
Лектори: 
ст. викладач Хомуляк Мирослав Олегович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати методику встановлення та обслуговування сучасних мережних операційних систем і керування їх основними характеристиками;
  • вміти здійснювати системне адміністрування комп’ютерних мереж, користуватись необхідними апаратними та програмними засобами.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити: Системне програмне забезпечення; Комп’ютерні мережі.
Зміст навчального модуля: 
Планування, встановлення, налаштування, адміністрування, захист мережі; файлові системи, мережні протоколи та служби, маршрутизація, віддалений доступ; керування користувачами і групами, політики дозволів, безпека мережної операційної системи.
Рекомендована література: 
  1. Хант К. ТСР/IP. Сетевое администрирование. 3-е изд. — СПб.: Символ-Плюс, 2004. — 816 с.
  2. Немет Э., Снайдер Г., Сибасс С., Хейн Т. Р. UNIX: руководство системного администратора. Для профессионалов. — СПб.: Питер, К.: BHV, 2002. — 928 с.
  3. Рассел Ч., Кроуфорд Ш., Джеренд Дж. Microsoft Windows Server 2003 + SP1 и R2. Справочник администратора. — М.: СП ЭКОМ, 2007. — 1424 с.
  4. Моримото Р., Ноэл М., Драуби О., Мистри Р., Амарис К. Microsoft Windows Server 2008. Полное руководство. — М.: Вильямс, 2008. — 1392 с.
  5. Елементи системного та мережного адміністрування в операційній системі UNIX: Методичні вказівки до лабораторних робiт / Укл. Хомуляк М.О. — Львів: Видавництво Національного університету ’’Львівська політехніка’’, 2006. — 64 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
  • Підсумковий контроль (70 %): контрольний захід, залік.
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Системне програмування