Система управління якістю судової експертизи

Код модуля: 
КПП_8014_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 ( лекції — 16, практ. — 16), сам. роб. — 28
Лектори: 
к.ю.н. Мартьянова Т.С.
Результати навчання: 
 • Знати сучасні проблеми і вимоги національних стандартів з питань якості експертних досліджень;
 • Знати організаційно-правові заходи забезпечення випробувань та вміння обґрунтовувати і забезпечувати виконання у повному обсязі заходів щодо якості судової експертизи;
 • Уміти оцінювати сучасний стан експертних досліджень щодо відповідності вимогам стандартів з управління якості;
 • Уміти обґрунтувати та забезпечити виконання комплексу робіт з відбирання зразків, проведення випробувань, обробки результатів випробувань, формування висновків за результатами досліджень, складання висновку експерта.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Криміналістика
 • Судова експертиза
Зміст навчального модуля: 
 • Проблеми якості на сучасному етапі та її основні поняття і категорії
 • Сучасний стан теорії і практики менеджменту якості
 • Стандарти як нормативна база якості
 • Концепції діяльності зі стандартизації в Україні
 • Створення, впровадження та управління системою якості
 • Акредитація органів із сертифікації та випробувальних лабораторій в Україні
 • Аудит у сфері якості в Україні
 • Вимоги до управління якістю
Рекомендована література: 
 1. Справочная книга криминалиста / Е.Н. Викторова [и др.]; Генер. прокуратура Рос. Федерации, Науч.-исслед. ин-т проблем укрепления законности и правопорядка; отв. ред. Н.А. Селиванов. — М., 2000. — 712 с.
 2. Смирнова С.А. Судебная экспертиза на рубеже ХХІ века. Состояние, развитие, проблемы: Монография / С.А. Смирнова. — 2-е издание, переработанное и дополненное. — СПб.: Питер, 2004. — 875 с.
 3. Образцы заключений экспертов: Практ. пособие / под ред. В.В. Мартынова. — М., 2005. — С.18 — 19
 4. Мураховський м., Глухова О., Карандєєв К. Сертифікація внутрішніх аудиторів — інструмент ефективного функціонування системи управління якістю // Довід. Кадровика. — 2006. — 2006. — № 2. — С. 81 — 85.
Форми та методи навчання: 
Лекції, семінарські заняття, контрольна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Підсумковий контроль (70 %, залік)
Мова навчання: 
українська