Система екоменеджменту та екоконцепція сталого розвитку

Код модуля: 
ЕЗП
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
120 год., лекції — 32 год., лабораторні заняття — 32 год., 4 кредити ECTS.
Лектори: 
к.т.н., доц. Дерейко Х.О.
Результати навчання: 
набуття студентами знань про екологічний менеджмент як напрям природоохоронної діяльності, управління процесами антропогенного порушення довкілля, систему управління навколишнім середовищем на підприємстві, процедуру екологічного аудиту, інтегрування системи управління навколишнім середовищем в систему загального управління підприємством, екоконцепцію та екодизайн, екологічне маркування та концепцію сталого розвитку.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Організація управління в екологічній діяльності;
 • моніторинг довкілля;
 • екологічна безпека;
 • екологічне право;
 • Законодавство України в галузі природокористування та екологічна експертиза;
 • оцінка життєвого циклу;
 • оцінка екологічного ризику;
 • техноекологія;
 • нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище;
 • інженерна екологія; екологічна експертиза; основи промислової екології
Зміст навчального модуля: 
Поняття про екологічний менеджмент як напрям природоохоронної діяльності. Вступ до систем управління навколишнім середовищем. Стандарти серії ISO 14000. Ідентифікація екологічних аспектів і оцінювання пов’язаних з ними впливів на навколишнє середовище на прикладах конкретних підприємств. Складання програми управління навколишнім середовищем. Етапи впровадження та забезпечення функціонування системи менеджменту навколишнього середовища, гігієни та безпеки. Управління роботами в системі менеджменту навколишнього середовища. Ознайомлення з методикою екологічного управління малими та середніми підприємствами. Екологічний аудит. Екологічна якість продукту та екоконцепція. Екологічне маркування. Проблеми сталого розвитку.
Рекомендована література: 
 1. Л.Ф. Кожушко, П.М. Скрипчук. Екологічний менеджмент. Підручник. — Київ, Видавничий центр «Академія», 2007. — 430 с.
 2. Екологічний менеджмент і аудит. Навчальний посібник / Під ред. Рижкова С.С. — 3-тє видання доповнене — К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2009. — 208 с.
 3. Екологічний менеджмент: Навчальний посібник / За ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк. — К.: Знання, 2006. — 366 с.
 4. Екологічний аудит: Підручник / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, В.М. Навроцький. — К.: Вища школа, 2000. — 344 с.
 5. Сталий розвиток суспільства: навчальний посібник / авт.. А. Садовенко, Л. Масловська, В. Середа, Т. Тимочко. — 2 вид. — К.: 2011. — 392 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 70 балів.
 • Поточний контроль: лабораторні заняття — 15 балів, індивідуальна контрольна робота — 15 балів.
 • Підсумковий контроль: екзамен.
Мова навчання: 
українська, англійська, французька