Силові агрегати автомобілів (Курсовий проект)

Код модуля: 
ЕРАТ_ХХХХ_С04
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — немає.
Лектори: 
к. т. н., доцент Сороківський Олег Ігорович
Результати навчання: 
Вміти розрахувати на міцність основні вузли автомобільного двигуна і виконати аналіз його врівноваженості.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Автомобільні двигуни,
  • Деталі машин,
  • Автомобілі.
Зміст навчального модуля: 
Визначення сил інерції в двигуні. Розрахунок на міцність поршневої групи. Розрахунок на міцність хитневої групи. Розрахунок на міцність корбового валу. Розрахунок на зминання розподільчого валу. Виконання поздовжнього розрізу двигуна.
Рекомендована література: 
  1. Розрахунок на міцність основних елементів двигуна внутрішнього згоряння: Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Силові агрегати автомобілів»/ Укл. П. М. Гащук, О.І. Сороківський., С. В. Нікіпчук, О. Й. Коцюмбас. — Львів: Видавництво ЛвЦНТЕІ, 2006. — 79 с.
  2. Аналіз зрівноваженості двигуна внутрішнього згоряння: Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Силові агрегати автомобіля»/ Укл. О.І. Сороківський. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. — 19 с.
  3. Колчин А. И., Демидов В. П. Расчет автомобильных и тракторных двигателей. — М.: Высшая школа, 2000. — 400 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота, виконання курсової роботи
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль (100 % захист курсової роботи): курсова робота, усне опитування.
Мова навчання: 
українська