Силові агрегати автомобілів

Код модуля: 
ЕРАТ_ХХХХ_С02
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5), аудиторні години — (лекції — 32, практичні — 32).
Лектори: 
к. т. н., доцент Сороківський Олег Ігорович
Результати навчання: 
  • Знати умови роботи систем силових агрегатів автомобіля, особливості їх навантаження і конструкції.
  • Ззнати методи розрахунку основних деталей силових агрегатів на міцність, а також вміти їх застосовувати на практиці.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Автомобілі;
  • Автомобільні двигуни;
  • Деталі машин.
Зміст навчального модуля: 
Сили інерції хитнево-корбового механізму та способи їх врівноваження. Принципи і методи розрахунку деталей ДВЗ на міцність. Розрахунок на міцність елементів двигуна на міцність.
Рекомендована література: 
  1. Абрамчук Ф.І., Гутаревич Ю. Ф., Долганов К.Є., Тимченко І.І. Автомобільні двигуни: Підручник. — К.: Арістей, 2005. — 476 с.
  2. Сороківський О.І. Силові агрегати автомобіля: Конспект лекцій для студентів фахового скерування 7.090258 та 8.090258 «Автомобілі та автомобільне господарство». — Львів: Видавництво ЛвЦНТЕІ, 2007. — 100 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30 %): виконання задач та індивідуальних завдань.
  • Підсумковий контроль (70 % екзамен).
Мова навчання: 
українська