Сигнали та процеси в радіотехніці (Курсова робота)

Код модуля: 
ТРР_6018_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 72 (кредитів ECТS — 2), аудиторні години — 0.
Лектори: 
к. т. н., доцент Желяк Роман Іванович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен вміти:
 • розраховувати спектральні та часові характеристики електричних сигналів на вході та виході радіоелектронного кола;
 • синтезувати радіотехнічні сигнали та радіоелектронні кола із заданими властивостями.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
консультаційний
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізити:
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія,
 • математичний аналіз
 • диференціальні, інтегральні рівняння та рівняння математичної фізики,
 • функції комплексної змінної та операційне числення,
 • основи теорії ймовірностей та математична статистика,
 • інформатика та обчислювальна техніка,
 • елементна база радіоелектроніки,
 • основи теорії кіл.
Кореквізити:
 • аналогові електронні пристрої,
 • теорія електронних кіл,
 • радіовимірювання.
Зміст навчального модуля: 
Розрахунок характеристик детермінованих сигналів у параметричних лінійних колах, детермінованих сигналів в нелінійних безінерційних колах, автоколивальних систем, перетворення випадкових сигналів у лінійних стаціонарних, параметричних та нелінійних колах, оптимальної фільтрації сигналів.
Рекомендована література: 
 1. Мандзій Б.А., Желяк Р.І. Основи теорії сигналів. — Львів: Ініціатива, 2008. — 240 с.
 2. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. 2-е издание. -М.: Высшая школа, 1988.- 448 с.
 3. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. 4-е изд. -М.: Радио и связь, 1986.-512 с.
Форми та методи навчання: 
консультації, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): звіти про результати розрахунків, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (70%): диф. залік.
Мова навчання: 
українська