Сигнали та процеси в радіотехніці, частина 2

Код модуля: 
ТРР_6017_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ECТS — 4) аудиторні години — 64 (лекції — 32, лаб. роб. — 16, практ. — 16), курсова робота (кредитів ECТS — 2)
Лектори: 
к.т.н., доц. Желяк Роман Іванович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • методи аналізу та розрахунку перетворення електричних сигналів у параметричних та нелінійних радіоелектронних колах;
 • методи оптимальної фільтрації електричних сигналів;
 • методи цифрової фільтрації електричних сигналів;
 • основні процеси, які відбуваються у радіоелектронних колах;
 • ефекти, які виникають при проходженні сигналів через радіоелектронні кола.
Підготовлений фахівець повинен вміти:
 • розраховувати спектральні та часові характеристики електричних сигналів на вході та виході радіоелектронного кола;
 • синтезувати радіотехнічні сигнали та радіоелектронні кола із заданими властивостями.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія,
 • математичний аналіз
 • диференціальні, інтегральні рівняння та рівняння математичної фізики,
 • функції комплексної змінної та операційне числення,
 • основи теорії ймовірностей та математична статистика,
 • інформатика та обчислювальна техніка,
 • елементна база радіоелектроніки,
 • основи теорії кіл
кореквізити:
 • аналогові електронні пристрої,
 • теорія електронних кіл,
 • радіовимірювання
Зміст навчального модуля: 
обробка детермінованих сигналів у параметричних лінійних колах, обробка детермінованих сигналів нелінийними безінерційними колами, автоколивальні системи, перетворення випадкових сигналів у лінійних стаціонарних, параметричних та нелінійних колах, оптимальна фільтрація сигналів, елементи теорії синтезу лінійних частотних фільтрів, дискретні сигнали і цифрові фільтри, узагальнена лінійна фільтрація сигналів
Рекомендована література: 
 1. Мандзій Б.А., Желяк Р.І. Основи теорії сигналів. — Львів: Ініціатива, 2008. — 240 с.
 2. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. 2-е издание. -М.: Высшая школа, 1988.- 448 с.
 3. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. 4-е изд. -М.: Радио и связь, 1986.-512 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні та практичні заняття, курсова робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (36%): письмові звіти з лабораторних робіт, розрахункова робота, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (64%, екзамен): тестування (64%).
Мова навчання: 
українська