Сигнали та процеси в радіотехніці, частина 1.

Код модуля: 
ТРР_6023_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 216 (кредитів ECТS — 6) аудиторні години — 112 (лекції — 64, лаб. роб. — 16, практичних — 32)
Лектори: 
к.т.н., доц. Желяк Роман Іванович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • класифікацію та основні характеристики електричних сигналів;
 • методи аналізу та синтезу електричних сигналів із за даними властивостями;
 • методи аналізу та розрахунку перетворення електричних сигналів у лінійних радіоелектронних колах;
Підготовлений фахівець повинен вміти:
 • розраховувати спектральні та часові характеристики електричних сигналів на вході та виході радіоелектронного кола
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • лінійна алгебра та аналітична геометрія,
 • математичний аналіз,
 • диференціальні, інтегральні рівняння та рівняння математичної фізики,
 • функції комплексної змінної та операційне числення,
 • основи теорії ймовірностей та математична статистика,
 • інформатика та обчислювальна техніка,
 • елементна база радіоелектроніки,
 • основи теорії кіл
кореквізити:
 • аналогові електронні пристрої,
 • теорія електронних кіл,
 • радіовимірювання
Зміст навчального модуля: 
основні положення теорії сигналів, основи загальної теорії детермінованих сигналів, спектральний та кореляційний аналіз неперервних детермінованих сигналів, модульовані радіосигнали, теорія сигналів з обмеженим спектром, основи теорії випадкових сигналів, обробка детермінованих сигналів у лінійних стаціонарних колах та системах, радіоелектронні кола із зворотним зв'язком
Рекомендована література: 
 1. Мандзій Б.А., Желяк Р.І. Основи теорії сигналів. — Львів: Ініціатива, 2008. — 240 с.
 2. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. 2-е издание. -М.: Высшая школа, 1988.- 448 с.
 3. Гоноровский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. 4-е изд. -М.: Радио и связь, 1986.-512 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні та практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (36%): письмові звіти з лабораторних робіт, розрахункова робота, усне опитування
 • Підсумковий контроль (64%, екзамен): тестування (64%)
Мова навчання: 
українська