Світова економіка

Код модуля: 
ММП_6022_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 72 (кредитів ЄКТС — 2) аудиторні години — 32 ( лекції — 16, практ. — 16)
Лектори: 
к.е.н., доц. Пшик-Ковальська О.О.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати закономірності функціонування та розвитку у міжнародному масштабі ринкової системи організації господарського життя; тенденції розвитку міжнародних фінансових ринків та фінансових механізмів, які обслуговують функціонування міжнародної економіки; інституційну структуру регулювання міжнародної економіки, принципи її формування, тенденції розвитку та шляхи вдосконалення.
  • уміти використовувати отриманні знання для аналізу закономірностей взаємодії національних економік міжнародних економічних організацій у сфері міжнародної торгівлі, міжкраїнного переміщення факторів виробництва, фінансування та формування міжнародної економічної політики; аналізувати зовнішньоекономічну політику України; аналізувати проблеми та передбачати перспективи міжнародного бізнесу в Україні.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Структура світової економіки. Функціональні взаємозв’язки у світовій економіці. Теорії міжнародної торгівлі товарами та послугами. Міжнародна торгова політика Міжнародна торгівля послугами. Міжнародний рух капіталу. Міжнародна міграція робочої сили. Міжнародна передача технології. Міжнародна економічна інтеграція Міжнародна валютно-фінансова система. Вартість валюти та валютний курс. Платіжний баланс. Міжнародні фінансові ринки. Регулювання світової економіки.
Рекомендована література: 
  1. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. — М.:Финансы и статистика,1996.
  2. Козик В.В., Панкова Л.А. Світова економіка та міжнародні відносини: Навчальний посібник. — Львів: ДУЛП,1995.
  3. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч.посібн. — 3-е вид., перероб. і доп. — К.: Знання-Прес, 2002. — 406с. — (Вища освіта ХХІ століття).
  4. Киреев А. Международная экономика: В 2 — х т./Учебное пособие для студентов вузов. — М.: МО,1997,1999.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • поточний контроль (20%): самостійні роботи, усне опитування
  • підсумковий контроль (80%, диференційований залік): тестування (60%), усна відповідь (20%)
Мова навчання: 
українська