Супутникова геодезія

Код модуля: 
ВГА_6005_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Вивчення дисципліни становить 16 тижнів. Лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 16 год., модульні контролі — 4 год. Всього аудиторних занять — 48 год., самостійна робота — 60 год., ЄКТС — 3.
Лектори: 
 • доцент, к. т. н. Цюпак І. М.,
 • доцент, к .т. н. Денисов О. М.
Результати навчання: 
Засвоєння основних питань опрацювання GPS вимірів, врівноваження мереж, створених технологіями GPS і трансформація координат пунктів з геоцентричної системи в локальну (державну) систему координат. Внаслідок вивчення дисципліни даного змістового модуля студент повинен:
 • знати: системи координат і часу, теорію незбуреного та збуреного руху ШСЗ, створення геодезичних мереж методами супутникової геодезії, функціонування глобальної супутникової навігаційної системи GPS;
 • вміти: організовувати виконання GPS вимірів та їх опрацювання, виконувати трансформацію координат.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Фізики (механіка, теорія відносності),
 • Вищої математики,
 • Вищої геодезії,
 • Інформатики та програмування,
 • Теорії математичної обробки геодезичних вимірів.
Зміст навчального модуля: 
Задачі супутникової геодезії. Методи космічної геодезії (КГ). Основне рівняння КГ. Системи координат та часу. Незбурений та збурений рух ШСЗ. Елементи орбіти. Диференціальні рівняння та прогнозування руху ШСЗ. Ефемериди ШСЗ. Способи супутникових спостережень. Визначення різних параметрів за спостереженнями ШСЗ. Глобальні супутникові системи (GPS, ГЛОНАСС, GALILEO). Будова та функціонування системи GPS. Приймачі GPS. Способи GPS-спостережень. Моделі визначення координат пунктів. Теорія обробки GPS-вимірів. Пакети програм.
Рекомендована література: 
 1. Баранов В. Н. и др. Космическая геодезия.— М.: Недра, 1986.
 2. Гофман-Велленгоф, Ліхтеннеггер, Коллінз. Глобальна система визначення місцезнаходження. Теорія і практика. — К.: Наукова думка, 1996.
 3. Методичні вказівки до лабораторної роботи «Визначення поправки годинника приймача GPS». — Львів, 2007.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульний контроль проводиться на 7 та 16 тижнях семестру.
 • Семестровий контроль проводиться у формі письмово-усного іспиту.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська