Судово-почеркознавча експертиза

Код модуля: 
КПП_8025_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5); аудиторні години — 48 ( лекції — 16, практ. — 32), сам. роб. — 57
Лектори: 
Асистент Кулинський Р.І.
Результати навчання: 
 • Знати предмет і завдання судово-почеркознавчої експертизи;
 • Знати ідентифікаційні ознаки письма та їх класифікацію;
 • Знати об’єкти судово-почеркознавчої експертизи;
 • Знати підготовка матеріалів для судово-почеркознавчої експертизи;
 • Знати стадії судово-почеркознавчої дослідження;
 • Знати основні методи і методики судово-почеркознавчої експертизи;
 • Знати форми висновків експерта-почеркознавця;
 • Вміти орієнтуватись в чинному законодавстві України, щодо судово-почеркознавчої експертизи;
 • Вміти правильно виділяти загальні та окремі ознаки почерку;
 • Вміти правильно відбирати зразки почерку та підпису;
 • Вміти виділяти ознаки виконання рукопису в незвичних умовах;
 • Вміти правильно формулювати висновок експерта-почеркознавця.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Загальна методика експертного дослідження
 • Експертний висновок
 • Судові експертизи в структурі судово-експертної діяльності
Зміст навчального модуля: 
 • Предмет судового почеркознавства та задачі експертизи;
 • Оформлення порівнювального матеріалу при призначенні експертизи почерку та підпису;
 • Ідентифікаційні ознаки почерку;
 • Ознаки незвичного виконання рукопису;
 • Загальна методика дослідження почерку при ідентифікації виконавця;
 • Висновок експерта — почеркознавця;
 • Оцінка і використання слідчим та судом висновку експерта — почеркознавця.
Рекомендована література: 
 1. Щербаковський М.Г. Призначення та провадження судових експертиз, — Х., 2011.;
 2. Експертизи у судовій практиці, — К., «Юрінком Інтер», 2005;
 3. Судово-експертна діяльність, Довідник для експертів, Київ, 2002;
 4. Судебно-почерковедческая экспертиза: ч.ч. 1-2 (Под ред. Доброславской Е.Е., Манцветовой А.И., Орловой В.Ф. — М., 1971);
 5. Судебно-почерковедческая зкспертиза. Общая часть. Вып. І. — М., 1988, Вып. ІІ. — М., 1989;
 6. Експертизи у судовій практиці, — К., «Юрінком Інтер», 2005;
 7. Методика исследования малообъемных рукописей. (А.П. Моисеев, А.И. Колонутова, О.С. Мурашова М., ВНИИИ МВД СССР, 1980).
 8. Орлова В.Ф., Смирнов А.В., Дутова Н.В., Ли Л.Е., Панова Р.Х., Архипов Г.Ф. Комплексная методика установлення подлинности (неподлинности) кратких и простых подписей // Методическое пособие для экспертов. — М., 1987;
 9. Липовский В.В. Почерковедческоеисследование подписей, исполненных с помощью технических приёмов, К., 1972;Порфирьев К.Г. Количественные характеристики признаков подписей , выполненных с подражанием// Криминалистика и судебная экспертиза. — Киев, № 23, 1981.
 10. Устойчивость признаков почерка при подражании почерку другого лица в зависимости от строения почерка исполнителя. — В кн.: «Проблемы судебной эксперти¬зы, уголовного права и процесса» ( М. А. Багдасарова, А. Б. Соломонова, М. Салихова), Ташкент, 1968.
 11. Методика судово-почеркознавчої експертизи (Загальна частина) ДНДЕКЦ МВС України; К.М. Ковальов, З.С. Меленевська, Н.Г. Шпаковий, — К., 2008.
 12. Методика дослідження підписів (ДНДЕКЦ МВС України; К.М. Ковальов, З.С. Меленевська, Н.Г. Шпаковий, — К., 2008.
Форми та методи навчання: 
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Підсумковий контроль (70 %, іспит)
Мова навчання: 
українська