Судові експертизи в структурі судово-експертної діяльності

Код модуля: 
КПП_8009_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5); аудиторні години — 48 ( лекції — 32, практ. — 16), сам. роб. — 57
Лектори: 
Д.ю.н., професор Ортинський В.Л.
Результати навчання: 
 • Знати предмет і завдання судової експертизи;
 • Знати поняття судової експертизи;
 • Знати природу об’єктів судової експертизи;
 • Знати поняття судово-експертної діяльності;
 • Знати підстави та порядок призначення судових експертиз;
 • Знати структура судово-експертної діяльності;
 • Уміти орієнтуватись в чинному законодавстві України, щодо судової експертизи;
 • Уміти орієнтуватись в структурі судово-експертної діяльності України.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Загальна методика експертного дослідження
 • Призначення судових експертиз
 • Кримінальне право
 • криміналістика
Зміст навчального модуля: 
 • Судова експертиза та судово-експертна діяльність
 • Основна мета (завдання) судово-експертної діяльності
 • Принципи та особливості судово-експертної діяльності
 • Сучасна система судово-експертних установ та перспективи її удосконалення
Рекомендована література: 
 1. Сегай М. Я. Судова експертологія — наука про судово-експертну діяльність // Bien. Акад. правових наук України. — X.: Право, 2003.
 2. Судово-експертна діяльність. Довідник для експертів / За загаль¬ною редакцією Красюка І. П. / Київ, Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, 2002. — 320 с.
 3. Судово-експертна діяльність. Довідник для суддів. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. — 908 с.
Форми та методи навчання: 
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Підсумковий контроль (70 %, іспит)
Мова навчання: 
українська