Судова товарознавча експертиза

Код модуля: 
КПП_8008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 ( лекції — 32, практ. — 16), сам. роб. — 42
Лектори: 
д.б.н., професор Сибірна Р.І.
Результати навчання: 
 • Знати основи товарознавства, класифікації та кодування товарів;
 • Знати організацію метрологічної служби в Україні;
 • Знати систему органів сертифікації, систему органів стандартизації, умови стандартизації і судової експертизи якості товарів;
 • Знати відповідальність за порушення законодавства щодо метрології, стандартизації, сертифікації і якості товарів, їх класифікації та кодування;
 • Уміти користуватись законодавством, нормативно-технічними документами щодо метрології, стандартизації, сертифікації та судової експертизи якості товарів, вказівками стандартів;
 • Уміти застосовувати стандарти та інші нормативно-технічні документи при підготовці і призначенні судової експертизи якості товарів, аналізі її результатів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Кримінальний процес
 • Криміналістика
 • Судові експертизи в структурі судово-експертної діяльності
Зміст навчального модуля: 
 • Предмет судово-товарознавчої експертизи. Зв’язок дисципліни з правознавством та професійною діяльністю.
 • Державна система стандартизації в Україні. Нормативно-технічна документація із стандартизації
 • Міжнародна стандартизація
 • Організація метрологічної служби в Україні
 • Класифікація та кодування товарів
 • Товарознавча характеристика основних груп непродовольчих товарів
 • Товарознавча характеристика основних груп продовольчих товарів
 • Сертифікація товарів народного вжитку
 • Загальні положення про судову експертизу продовольчих та непродовольчих товарів
 • Судова експертиза товарів на продовольчих ринках
 • Засоби товарної інформації
 • Концептуальні засади судової експертизи товарів
 • Ідентифікація та фальсифікація товарів народного вжитку
 • Законодавство України про контроль та перевірки
 • Характеристика законодавства «Про захист прав споживачів»
 • Державне регулювання належної якості та безперечності товарів народного вжитку
Рекомендована література: 
 1. Сирохман І.М., Завгородня В.М. Технологія захисту харчових продуктів від підроблення. — Львів: ЛКА, 2000. — 31 с.
 2. Полікарпов І.С., Доманцевич НІ., Яцишин Б.П. Сертифікація товарів і послуг. — К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2000. — 350 с.
 3. Рудавська Г.Б., Демкевич Л.І. Санітарно-гігієнічна експертиза товарів. — К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т, 2003. — 409 с.
 4. Ємченко І.В., Батутіна А.П. Експертиза товарів. — К.: ЦУЛ, 2003. — 278 с.
 5. Технічне регулювання в Україні: проблеми 2004 року // Стандартизація, сертифікація, якість. — 2004. — № 2. — С. 7–13.
 6. Бараняк В.М. , Сибірна Р.І. Судові експертизи: курс лекцій / В.М. Бараняк, Р.І. Сибірна. — Львів: ЛьвДУВС, 2010. — 168 с.
 7. Полікарпов І..С, Закусілов А.П. Ідентифікація товарів: Підручник. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 344 с.
 8. Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. Метрологія, стандартизація і сертифікація: Підручник / За заг. ред.. В.В. Тарасової. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 264 с.
 9. Сопільник Л.І., Остапенко О.І. Стандартизація, якість продукції, метрологія, сертифікація в системі адміністративного права. — Львів: Львівський університет бізнесу та права, 2011. — 124 с.
Форми та методи навчання: 
Лекції, семінарські заняття, контрольна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Підсумковий контроль (70 %, залік)
Мова навчання: 
українська