Судова експертиза у сфері інформаційних технологій

Код модуля: 
КПП_8024_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 32 ( лекції — 16, практ. — 16), сам. роб. — 58
Лектори: 
д.ю.н, проф. Канцір В.С.
Результати навчання: 
 • знати наукові засади судової експертизи у сфері інформаційних технологій;
 • знати предмет, об’єкти та завдання судової експертизи у сфері інформаційних технологій ;
 • знати класифікацію інформаційних слідів та механізм їх утворення на електронних носіях;
 • знати загальні правила виявлення, огляду, фіксації та вилучення засобів комп’ютерної техніки;
 • знати основи комп’ютерно-технічної ідентифікації та діагностики;
 • знати загальні положення методики судової експертизи у сфері інформаційних технологій.
 • уміти надати допомогу оперативним працівникам та слідчим у підготовці матеріалів для проведення комп’ютерно-технічних досліджень;
 • уміти самостійно проводити комп’ютерно-технічні дослідження різних видів;
 • уміти скласти висновок експерта відповідно до процесуальних вимог;
 • уміти вносити пропозиції про застосування заходів попередження злочинів в інформаційній сфері;
 • уміти брати участь у проведенні комплексної експертизи у частині, що стосується комп’ютерно-технічних досліджень;
 • уміти в разі участі в судовому засіданні в якості експерта — викласти та обґрунтувати висновки, зроблені в результаті раніше проведеної експертизи, або за ухвалою суду провести на місці необхідне комп’ютерно-технічне дослідження.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Призначення судових експертиз
 • Практикум з проведення судової експертизи
 • Криміналістика
Зміст навчального модуля: 
 • Наукові засади судової експертизи в сфері інформаційних технологій
 • Апаратні засоби персональних комп’ютерів
 • Програмне забезпечення персональних комп’ютерів
 • Програмно-апаратні засоби мобільних телефонів
 • Експертиза компонентів комп’ютерних мереж та баз даних
 • Експертиза компонентів мобільного зв’язку
 • Експертиза периферійних пристроїв персональних комп’ютерів. Оцінка та оформлення результатів дослідження.
Рекомендована література: 
 1. Россинская Е.Р. Судебная компютерно-техническая експертиза: Учебное пособие Е.Р. Судебная компютерно-техническая експертиза Учебное пособие Е.Р. Россинская, А.И. Усов. — М. : Право и закон, 2001. — Серия «Практическая юриспуденская. Судебная експертиза».
 2. Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник / М.В. Салтевський . — К.: Кондор, 2005. — 588 с.
 3. Інформаційні технології в експертних дослідженнях: навчальна програма/ Уклад. : О.О. Садченко, О.О. Давидова, В.Г. Хахановський, Ю.О. Мазниченко. — К. : Київський нац. Ун-т внутр. Справ. — 2005. — 15 с.
 4. Біленчук П.Д. Інформаційна діяльність в правознавстві: Монографія / П.Д. Біленчук та ін. Зазаг. Ред. П.Д. Біленчука Кн. 1. — К. Наука і життя, 2007. −244 с.
 5. Міжнародна поліцейська енциклопедія у 10 т. Відп. Ред. Є.М. Моісеєв, Ю.І. Римаренко та ін. К. Атіка, 2009. — Кримінально-процесуальна та криміналістична діяльність поліцейських організацій. Т. 5. — 1008 с.
Форми та методи навчання: 
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Підсумковий контроль (70 %, іспит)
Мова навчання: 
українська