Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності

Код модуля: 
КПП_8023_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. — 16) сам. роб. — 42
Лектори: 
к.ю.н., доцент Сорока С.О.
Результати навчання: 
знати:
 • наукові засади судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності;
 • предмет, об’єкти та завдання експертизи об’єктів інтелектуальної власності;
 • поняття та види захисту і охорони об’єктів інтелектуальної власності.
 • загальні положення методики експертизи об’єктів інтелектуальної власності.
вміти:
 • визначити властивості об’єктів промислової власності;
 • визначити властивості об’єктів авторського права та суміжних прав;
 • встановлення в грошовому еквіваленті корисності кінцевих результатів інтелектуальної діяльності та засобів індивідуалізації послуг чи робіт;
 • визначити вартості об’єктів інтелектуальної власності;
 • визначити розрахунок збитків, завданих у результаті порушення прав інтелектуальної власності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • криміналістика,
 • судова експертиза,
 • цивільне право.
Зміст навчального модуля: 
 • Судова експертиза з питань інтелектуальної власності;
 • Класифікація об’єктів інтелектуальної власності;
 • Дослідження об’єктів промислової власності;
 • Дослідження об’єктів авторського права та суміжних прав;
 • Економічні дослідження об’єктів інтелектуальної власності;
 • Основні питання інтелектуальної власності, для вирішення яких призначається судова експертиза;
 • Питання, що виникають у процесі реєстрації i використання знаків для товарів i послу;
 • Дослідження порушень у сфері авторського права і суміжних прав.
Рекомендована література: 
 1. Жаров В.О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захисту прав. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2000. — 188 с.
 2. Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность в Российской Федерации. — М., 2001.
 3. Харченко В.М. Особливостi судової процедури щодо охорони прав на об’єкти промислової власностi // Юридичний журнал, — № 1. — 2002.
 4. Кириченко І.А. Експертний висновок як джерело доказів по судових спорах про порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності // Право України. — № 11. — 2002.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Підсумковий контроль (70%, іспит).
Мова навчання: 
українська