Судова експертологія

Код модуля: 
КПП_8007_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин: — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5); аудиторні години — 48 ( лекції — 32, практ. — 16), сам. роб. — 57
Лектори: 
д.ю.н, доц. Гумін О.М.
Результати навчання: 
 • Знати історичні та методологічні аспекти теорії судової експертизи;
 • Знати основні теоретичні відомості про предмет, об’єкт та методику судової експертизи;
 • Уміти застосовувати на практиці набуті теоретичні знання;
 • Уміти здійснювати реферативний огляд архівних матеріалів експертних досліджень;
 • Уміти рецензувати надані експертні дослідження;
 • Уміти класифікувати виявлені при дослідженні наданих об’єктів властивості та ознаки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Загальна методика експертного дослідження
 • Судові експертизи в структурі судово-експертної діяльності
 • Призначення судових експертиз
 • Експертний висновок
Зміст навчального модуля: 
 • Теорія судової експертизи;
 • Історія розвитку судових експертиз;
 • Судово-експертна діяльність. Поняття, структура і її функції;
 • Визначення судової експертизи, як форми використання спеціальних знань та її роль у боротьбі зі злочинністю;
 • Теорія криміналістичної ідентифікації та діагностики;
 • Експертні задачі;
 • Види експертних досліджень;
 • Суб’єкти судово-експертної діяльності;
 • Сучасні уявлення про класифікацію судових експертиз;
 • Державні спеціалізовані експертні установи;
 • Загальні положення методики експертних досліджень;
 • Експертні помилки;
 • Висновок експерта як документ, що відображає хід і підсумки дослідження речових доказів та його доказове значення;
 • Інформаційне забезпечення судово-експертної діяльності;
 • Взаємодія експертних установ з правоохоронною системою.
Рекомендована література: 
 1. Сегай М.Я. Судова експертологія: Курс лекцій: Навчальний посібник. — К., 2007. — 528 с.
 2. Н.І. Клименко Судова експертологія. Навчальний посібник. — К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2007 — 528с.
 3. Сибірна Р.І., Бараняк В.М., Бурий О.А., Пряхін Є.В., Дуфенюк О.М., Безхлібник Р.М., Марко С.І. Судова експертологія у кримінальному судочинстві: Посібник для працівників підрозділів дізнання та досудового слідства органів внутрішніх справ. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. — 88 с.
 4. Бараняк В.М., Сибірна Р.І. Судові експертизи: курс лекцій / В.М. Бараняк, Р.І. Сибірна. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. — 168 с.
 5. Криміналістика: [навч.посіб.] /Р.І.Благута, Р.І.Сибірна, В.М.Бараняк та ін.; за заг. ред. Є.В.Пряхіна. — К.: Атіка", 2012. — 496 с.
Форми та методи навчання: 
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Підсумковий контроль (70 %, іспит)
Мова навчання: 
українська