Сучасні технології виробництва бетонів та розчинів (спецкурс)

Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., лекції — 32 год., лабораторні заняття — 16 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
д. т. н., професор Саницький М. А.
Результати навчання: 
Вивчення та розроблення cучасних композиційних матеріалів і поглиблення знань про фізико-хімічні основи технології виробництва будівельних матеріалів і виробів спеціального призначення на їх основі, їх експлуатаційні властивості, специфіка використання.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Фізична хімія та хімія силікатів»,
  • «Будівельне матеріалознавство»,
  • «Бетони та будівельні розчини».
Зміст навчального модуля: 
Принципи композиційної побудови та властивості розчинів та бетонів як композиційних матеріалів. Шляхи регулювання залежності «склад — структура — властивості» бетонів як композиційних матеріалів. Вибір різних типів матриць (неорганічного та органічного походження) та наповнювачів для одержання бетонів, в тому числі спеціального призначення. Прогнозування властивостей бетонів та розчинів. Основні положення теорії міцності композиційних матеріалів. Технологія бетонів з підвищеними фізико-механічними і демпфуючими характеристиками для одержання тріщиностійких та вібраційностійких виробів. Принципи побудови бетонів з підвищеними фізико-механічними властивостями. Порівняння властивостей штучного каменю, отриманого з використанням різних видів цементів: портландцементу, полімерного в’яжучого, лужних цементів. Технологія виготовлення бетонів, що відрізняються підвищеними фізико-механічними характеристиками з використанням армуючих компонентів волокнистої будови (фібробетонів). Технологія корозійностійких бетонів з використанням різних типів матриць і наповнювачів. Технологія створення конструкцій дорожнього одягу із використанням мінеральних в’яжучих систем, в тому числі відходів промисловості. Технологія бетонів для захисту від іонізаційних випромінювань. Лужні екобетони та компаунди, бар’єрні системи. Технологія полімерних композиційних матеріалів.
Рекомендована література: 
  1. Саницький М. А. Модифіковані композиційні цементи: навч. посібник / Саницький М. А., Соболь Х. С., Марків Т.Є. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. — 132 с.
  2. Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження в будівництво / Рунова Р. Ф., Гоц В.І., Саницький М. А. та ін. — К.: УВПК «ЕксОб», 2008. — 360 с.
  3. Баженов Ю. М. Модифицированные высококачественные бетоны: [науч. изд-е] / Ю. М. Баженов, В. С. Демьянова, В. И. Калашников. — М.: Изд-во АСВ, 2006. — 368 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів, контрольний захід (контрольна робота) — 70 балів.
  • Підсумковий контроль — залік.
Мова навчання: 
українська, російська